Khoa Thông tin Thư viện

Khoa Thông tin Thư viện đào tạo hai ngành bậc cử nhân là ngành Thông tin học và ngành Khoa học thư viện