Khoa Văn học

Khoa Văn học đào tạo hai ngành bậc cử nhân là ngành Văn học và ngành Hán nôm