Khoa Xã hội học

Khoa Xã hội học đào tạo hai ngành bậc cử nhân đó là ngành xã hội học và ngành công tác xã hội