Mẫu bản khai Thông tin về luận văn thạc sĩ

Mẫu bản khai Thông tin về luận văn thạc sĩ (dành cho học viên cao học chuẩn bị bảo vệ đề tài).

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên:

2. Giới tính:

3. Ngày sinh:

4. Nơi sinh:

5. Quyết định công nhận học viên số ... ngày ... tháng ... năm ... của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn:

8. Chuyên ngành:

9. Mã số:

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học (chức danh khoa học, học vị, họ và tên):

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới, nếu có)

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có)

Tải về bản mẫu (định dạng MS Word, 96KB).

Lưu ý: Trước khi bảo vệ đề tài, học viên phải nộp 01 bản in và bản mềm (sử dụng bảng mã Unicode).


  • i333