Nhóm mẫu 03: Hồ sơ xin đề nghị cấp bằng thạc sĩ

Các mẫu văn bản nộp sau khi bảo vệ luận văn (đề nghị công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ):

  • Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ
  • Biên bản của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
  • Quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
  • Biên bản kiểm phiếu và phiếu đánh giá.
  • Bản nhận xét của phản biện
Tải về các mẫu văn bản (định dạng MS Word, 64KB)