Quy trình đăng tải thông tin luận văn

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông hướng dẫn quy trình đăng tải thông tin luận văn dành cho học viên sau đại học.

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông hướng dẫn quy trình đăng tải thông tin luận văn dành cho học viên sau đại học. Sau khi hoàn thành luận văn, học viên gửi Thông tin luận văn (tiếng Việt và tiếng Anh) về Trung tâm, cụ thể như sau:

  • Gửi bản in thông tin luận văn (có chữ kí của người thực hiện và xác nhận của GV hướng dẫn) về Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông tại phòng 411 nhà C.
  • Gửi bản mềm (định dạng MS Word hoặc OpenOffice) vào hộp thư điện tử minhle1411@gmail.com

Trong vòng 3 ngày, cán bộ trung tâm đối chiếu, kiểm tra tài liệu, thông tin sẽ được đăng tải trên website. Học viên SĐH sẽ in thông tin luận văn từ website của Nhà trường và nộp về Khoa hoặc Phòng Đào tạo sau Đại học theo đúng quy định.

Tải về mẫu TTLV tại đây: (định dạng MS Word, 79KB).