TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1784/QĐ-XHNV-TC ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tên tiếng Anh: Center for Education Quality Assurance

1. Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: TS. TRẦN THÚY ANH          

Phó Giám đốc : TS. NGUYỄN VĂN CHIỀU

Chuyên viên:

  1. ThS. ĐINH THỊ XUÂN HẠNH
  2. CN. VŨ MINH HIỀN
  3. ThS. BÙI THỊ THANH HUYỀN

2. Chức năng – Nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá, kiểm định, quản lí, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong trường; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tư vấn về các vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo.

 2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu

- .Đánh giá chất lượng giáo dục cấp Trường

-  Đánh giá chương trình đào tạo

- Thực hiện các hoạt động khảo sát:

+ Lấy ý kiến phản hồi của người học về môn học (đại học và sau đại học);

+ Giảng viên tự đánh giá

+ Lấy ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động;

+ Lấy ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học.

-  Xếp hạng QS

- Văn hóa chất lượng

3. Chiến lược phát triển đến năm 2020

- Tất cả các chương trình đào tạo đều được đánh giá và kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn đồng cấp của Đại học Quốc gia Hà Nội; trong đó hàng năm có từ 1-2 chương trình đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á ( AUN);  xây dựng các phiếu khảo sát và thực hiện thường kỳ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong trường;

- Phấn đấu đến năm 2020 đưa Trường đứng vào nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á".   


  • ussh