TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch dải ven biển Hà Tiên – Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Cao Mỹ Khanh                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/07/1986

4. Nơi sinh: Châu Thành - Kiên Giang.

5. Quyết định công nhận học viên số: 2799/2012/QĐ-XHNV-SĐH Ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch dải ven biển Hà Tiên – Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

8. Chuyên ngành: Du lịch học                     Mã số: Thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đào Ngọc Cảnh, Phó trưởng Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Cần Thơ.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch biển.

- Phân tích, đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch dải ven biển Hà Tiên – Kiên Lương giai đoạn 2009 – 2013.

- Đề xuất định hướng phát triển cho du lịch dải ven biển Hà Tiên – Kiên Lương đến năm 2020 và các giải pháp phát triển.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ, chuyên viên Cơ quan quản lý về du lịch ở thị xã Hà Tiên và huyện Kiên Lương, sinh viên chuyên ngành du lịch.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Cao My Khanh                            2. Sex: Female

3. Date of birth: 29/07/1986                               4. Place of  birth: Chau Thanh – Kien Giang

5. Admission decision number: 2799/2012/QĐ–XHNV–SĐH. Dated Dec 28th, 2012 by the Rector of the Social Sciences and Humanities, Vietnam National University–Hanoi

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: A study on tourism development in the coastal areas of Ha Tien – Kien Luong, Kien Giang province.

8. Major: Tourism                                      9. Code:

10. Supervisors: Dr. Dao Ngoc Canh, Vice-Dean School of Social Sciences and Humanities, Can Tho University.

11. Summary of the findings of the thesis:

- Foundation of theory and practice about marine tourism.

- An evaluation and analysis of potential and situation of the coastal areas in Ha Tien – Kien Luong.

- Some recommendations and solutions for developing of the coastal areas in Ha Tien – Kien Luong to 2020.

12. Practical applicability:

- The results of this research can be useful information for tourism authorities in Ha Tien town, Kien Luong district and tourism students.

13. Further research directions:  None

14. Thesis-related publications: None