TTLV: Tư tưởng Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình Nhà nước.

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên:Trần Thị Thanh Hòa          

2. Giới tính :  Nữ

3. Ngày sinh: 21/07/1982

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh.

5. Quyết định công nhận học viên số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày: 25/5/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình Nhà nước.

8. Chuyên ngành:Chính trị học                    Mã số: 60 31 02 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)  PGS. TS Lưu Văn An – Học viện Báo chí và tuyên truyền

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

Phan Bội Châu (1867-1940) là nhà yêu nước, nhà chính trị, là lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX.  Ông giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam thời cận đại. Đã một thế kỷ qua đi kể từ khi Phan Bội Châu đề xướng và lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc thông qua các hoạt động cụ thể như: thành lập Hội Duy Tân (1904), phong trào Đông Du (1905), thành lập Việt Nam Quang phục Hội (1912) rồi đến Việt Nam quốc dân Đảng (1924)... Mở đầu cho thời kỳ ra đời của một đảng chính trị theo ý nghĩa hiện đại của nó. Những tư tưởng và hoạt động thực tiễn của ông dựa trên tôn chỉ là đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất nước, khôi phục chủ quyền của Việt Nam, và thành lập "Việt Nam Cộng hòa Dân quốc", một mô hình nhà nước nhằm đem lại các quyền dân sinh, dân chủ, tự do cho nhân dân… Đây là những giá trị, mục tiêu có tính thời đại mà cho đến ngày nay đang là hướng phấn đấu của nhiều quốc gia, dân tộc trong đó có Việt Nam.

Cho đến hiện nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về tư tưởng chính trị Phan Bội Châu nhưng chưa có công trình nào trực tiếp đi sâu nghiên cứu tư tưởng Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình nhà nước. Vì thế, tác giả lựa chọn đề tài “Tư tưởng của Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình Nhà nước” làm đề tài nghiên cứu của mình. Luận văn đi sâu phân tích nội dung đồng thời xem xét các giá trị và bài học lịch sử đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Cụ thể, luận văn đi sâu làm rõ những vấn đề sau:

  + Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình Nhà nước.

  + Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình Nhà nước.

  + Đánh giá giá trị trong tư tưởng của Phan Bội Châu về đảng chính trị, về mô hình Nhà nước.

  + Rút ra ý nghĩa của tư tưởng Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình Nhà nước đối với cách mạng Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

Là luận văn thạc sĩ trực tiếp nghiên cứu về “Tư tưởng của Phan Bội Châu về đảng chính trị và mô hình Nhà nước” nên luận văn góp phần nhận diện một cách cụ thể và đầy đủ hơn về tư tưởng chính trị của Phan Bội Châu. Đồng thời nêu lên những giá trị lịch sử của tư tưởng này và ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam và khoa học chính trị nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                                        

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : TRAN THI THANH HOA                 2. Sex: Women

3. Date of birth: 21/07/1982                                 4. Place of  birth: HA TINH

5. Admission decision number: 1555/QĐ-ĐHQGHN dated 25/5/2011 by Director of University of Social Sciences and and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Phan Boi Chau’s Thoughts on Political Parties and State Mechanism.

8. Major: Politics                                                9. Code: 60 31 02 01

10. Supervisors: A.Prof. Dr. Luu Van An – Academy of Journalism and Communication...

(Full name, academic title and degree)

Phan Boi Chau (1867 – 1940) is a  patriot, a politician, and a caudillo of Viet Nam national liberation movement in the early century of XX. He took an important position in modern history on the political thoughts in Viet Nam. It’s a century since Phan Boi Chau initiated and lead the struggle for independence and freedom of our country by the particular activities: Duy Tan Hoi foundation (1904), Dong Du movement (1905), Viet Nam Quang Phuc Hoi foundation (1912) and Viet Nam Quoc Dan Dang foundation (1924) … It started the foundation of a political party with the modern meaning. His thoughts and actual operations were to drive off the French colonialists from our country and revive Viet Nam sovereignty and founded “Viet Nam Republic” – a state bringing welfare, democracy and freedom to Vietnamese people. This is the urgent value and goal which a lot of countries and people including Viet Nam aim at.

So far, there have been many studies on Phan Boi Chau’s thoughts but no study directly talks about Phan Boi Chau’s thoughts on political party and state mechanism. Therefore, the writer chose the thesis tittle “Phan Boi Chau’s Thoughts on Political Parties and State Mechanism” as her study tittle. The thesis analyzes thoroughly the content and assesses the value and historical lesson for Viet Nam struggle in the period of national liberation and in building the country nowadays. Particularly, the thesis studies on:

  + Clarify the foundation of Phan Boi Chau’s  thoughts on political party and state mechanism.

  + Analyze the basic content of Phan Boi Chau’s thoughts on political party and state mechanism.

  + Assess the value of Phan Boi Chau’s thoughts on political party and state mechanism.

  + Conclude the meaning of Phan Boi Chau’s thoughts on political party and state mechanism for Viet Nam struggle.

11. Summary of the findings of the thesis:

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

Be a master’s degree thesis which directly studies on “Phan Boi Chau’s thoughts on political party and state mechanism for Viet Nam struggle”, so it makes a contribution to identifying more particularly and fully Phan Boi Chau’s thoughts. Besides, it states the historical value of the thoughts and meaning for building the country nowadays. Moreover, the thesis can be a reference for studying and teaching history and political thoughts of Viet Nam and political science in general.

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)