Đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Đó là chủ đề hội thảo do Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 18/11/2009. Hơn 40 báo cáo đề cập đến hai nội dung lớn: những vấn đề lí luận chung về đạo đức và đạo đức xã hội và đạo đức xã hội hiện nay: thực tiễn và giải pháp.

ThS. Nguyễn Văn Thiện (Khoa Triết học) tham gia thảo luận tại hội thảo.  (Ảnh: Thành Long/USSH)
ThS. Nguyễn Văn Thiện (Khoa Triết học) tham gia thảo luận tại hội thảo.

Ở nội dung thứ nhất, các báo cáo đi sâu phân tích những vấn đề lí luận: khái niệm, kết cấu, nội dung của khái niệm đạo đức xã hội; quá trình hình thành khái niệm này trong lịch sử phương Đông và phương Tây cũng như những quan niệm từ những góc nhìn khác nhau về đạo đức; mối quan hệ giữa đạo đức và các yếu tố thời đại; mối quan hệ giữa đạo đức với các thành tố khác trong kiến trúc thượng tầng…

Bên cạnh đó, một số báo cáo nghiên cứu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong mối tương quan với tư tưởng đạo đức truyền thống và hiện đại.

Ở nội dung thứ hai, các ý kiến tập trung bàn về thực tiễn nền đạo đức của nước ta hiện nay. Đa phần các báo cáo chỉ ra những biểu hiện tha hoá, xuống cấp của đạo đức xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế trị trường và hội nhập; ảnh hưởng nghiêm trọng của những biểu hiện đó tới sự phát triển xã hội và con người trên các lĩnh vực khác nhau; đề xuất những giải phát góp phần giữ gìn, phát huy và sáng tạo những giá trị đạo đức mới trong hoàn cảnh phát triển của nước ta.