“Điều lệ trường đại học” mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 58/2010/QĐ–TTg về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”, ngày 22/9/2010.

Điều lệ gồm 11 chương, 57 điều quy định về tổ chức và hoạt động của trường đại học. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2010 và thay thế Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 10/7/2003.

Điều lệ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học; tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; nhiệm vụ và quyền của giảng viên, của công chức, viên chức; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản lí trường đại học; tài chính và tài sản của trường đại học; quan hệ giữa trường đại học, gia đình và xã hội.

Xem toàn văn quyết định tại đây.