Đô thị hoá và sự phát triển của khu vực nông thôn

Ngày 25/8, Hội thảo đề tài độc lập cấp nhà nước “Tác động của quá trình đô thị hoá đến sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011 – 2020: Những vấn đề lí luận và phương pháp tiếp cận” đã được tổ chức. Đây là đề tài do PGS.TS Hoàng Bá Thịnh (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Công tác xã hội – Trường ĐHKHXH&NV) làm Chủ nhiệm.

Dự hội thảo có PGS.TS Nguyễn Văn Kim (Phó Hiệu trưởng Nhà trường), các nhà khoa học, nghiên cứu đến đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu.

Các nhà khoa học hội thảo đã tham gia, đóng góp luận giải những tác động của quá trình đô thị hoá đến sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 tiếp cận từ những vấn đề lí luận và phương pháp. GS.TS Tô Duy Hợp – Hội Xã hội học Việt Nam nhấn mạnh: trong quá trình gắn kết chính sách xã hội với thực tiễn phát triển nông thôn hiện nay thì cách tiếp cận và phương pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu có thể ví như bản lề quyết định hiệu quả và tính khả thi của chính sách.

PGS.TS Hoàng Bá Thịnh nghiên cứu về tác động của quá trình đô thị hoá đến khu vực nông thôn tập trung vào các chuyên đề: Những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về quy hoạch đô thị và đô thị hoá, những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về phát triển nông thôn và xây dựng nông thông mới, đô thị hoá ở một số nước Asean… Với chuyên đề: chính sách xây dựng nông thôn mới so sánh Hàn Quốc và Việt Nam, PGS.TS Hoàng Bá Thịnh đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ thành công của phong trào làng mới Hàn Quốc đó là: xây dựng đội ngũ phát triển ở nông thôn; đào tạo phát triển nông thôn cho cán bộ, trí thức, kích thích tinh thần thi đua giữa các làng xã; nhà nước hỗ trợ vật tư, nhân dân đóng góp công của…

GS.TS Lê Ngọc Hùng (Học Viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) đã nêu ra một số quan điểm, lí thuyết khoa học xã hội về đô thị hoá và phát triển nông thôn thông qua các khía cạnh: tự nhiên, kinh tế, xã hội và nhân văn. TS. Nguyễn Đức Chiện (Viện Xã hội học) thì lại đưa ra một số lí thuyết phát triển nông nghiệp, nông thôn: đề cao vai trò của nông nghiệp trong quá trình chuẩn bị cho công nghiệp hoá, chủ trương đưa các xã hội nông nghiệp “nhảy thẳng” vào công nghiệp hoá đô thị, kết hợp hài hoà giữa nông nhiệp và công nghiệp, nông thôn và đô thị trong quá trình phát triển…

Đề tài độc lập cấp nhà nước “Tác động của quá trình đô thị hoá đến sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011 – 2020: Những vấn đề lí luận và phương pháp tiếp cận” do PGS.TS Hoàng Bá Thịnh làm chủ nhiệm được thực hiện trong hai năm 2010 – 2011. Sau hội thảo trao đổi về những vấn đề lí luận và phương pháp tiếp cận, thời gian tới hội thảo về những vấn đề khảo sát, thực tiễn cũng sẽ được tổ chức. Dự kiến đề tài sẽ hoàn thành và tiến hành nghiệm thu vào cuối năm nay.