Khoa Khoa học Chính trị là đơn vị đáp ứng những nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về Chính trị học – những người có khả năng nghiên cứu và thực hành chính trị, có năng lực hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu về Chính trị học.