Mới hôm qua thôi, tôi được Nhà trường cho tham dự Lớp tập huấn “Nhà giáo dục đổi mới, sáng tạo”. Qua nhiều tiết học hay và thu nhận được nhiều kiến thức mới mẻ, tôi được nghe một báo cáo nghiên cứu của giảng viên “nghiên cứu về mức độ hài lòng của...