Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng (2011-2012)

Công văn số 3531/HD-CTHSSV ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012.

Tải về tại đây