Hướng dẫn Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kì 2012 – 2014

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ X; thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV, Ban Thường vụ Công đoàn Trường hướng dẫn nội dung và quy trình tiến hành Đại hội các Công đoàn bộ phận.

I. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

1. Nội dung:

(1) Thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn bộ phận nhiệm kì 2009 – 2012 và phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn bộ phận nhiệm kì 2012 – 2014.

(2) Thảo luận, góp ý cho Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Nhiệm kì XXVIII và phương hướng hoạt động nhiệm kì XXIX (2012 – 2014) của BCH Công đoàn Trường .

(3) Bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kì 2012 – 2014 (mỗi đơn vị bầu không quá 03 đồng chí).

(4) Giới thiệu nhân sự vào BCH Công đoàn trường nhiệm kì XXIX (trong hoặc ngoài Khoa/Bộ môn) nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

+ Có năng lực tham gia và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Công đoàn; có kĩ năng hoạt động nghiệp vụ công tác công đoàn.

+ Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức phân công.

+ Có thời gian tham gia các hoạt động công đoàn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người cán bộ công đoàn.

+ Người tham gia Ban chấp hành cần đủ tuổi trọn một nhiệm kì (2,5 năm theo quy định của Điều lệ).

(5) Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIX: bầu theo tỉ lệ cứ 04 đoàn viên được bầu 1 đại biểu, nếu còn dư 2 thì được bầu thêm 1 đại biểu (các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường nhiệm kì XXVIII là đại biểu đương nhiên)

2. Thành phần: Toàn thể công đoàn viên trong đơn vị

II. KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI

– Các Công đoàn bộ phận tiến hành Đại hội từ ngày 06/02/2012 đến hết ngày 29/02/2012. Ban chấp hành Công đoàn Trường dự kiến lịch Đại hội Công đoàn bộ phận như sau:

STT Thời gian Đơn vị
1 Thứ Tư

ngày 08/02/2012

– 8h00: CĐ Khoa Đông Phương học

– 14h00: CĐ  Khoa Báo chí và Truyền thông

2 Thứ Năm

ngày 09/02/2012

– 8h00: CĐ Khoa Thông tin – Thư viện

– 14h00: CĐ Khoa Xã  hội học

3 Thứ Sáu

ngày 10/02/2012

– 8h00: CĐ Khoa Khoa học Chính trị

– 14h00: CĐ Bộ  môn nhân học

4 Thứ Ba

ngày 14/02/2012

– 8h00:  CĐ Khoa Triết học

– 14h00:  CĐ Khoa Lịch sử

5 Thứ Tư

ngày 15/02/2012

– 8h00: CĐ Khoa Khoa học Quản lí

– 14h00: CĐ  Khoa Văn học

6 Thứ Năm

ngày 16/02/2012

– 8h00: CĐ Khoa Quốc tế học

– 14h00: CĐ Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

7 Thứ Sáu

ngày 17/02/2012

– 8h00: CĐ Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

– 14h00: CĐ  Khoa Du lịch

8 Thứ Ba

ngày 21/02/2012

– 8h00: CĐ Khoa Tâm lí học

– 14h00: CĐ Khoa Ngôn Ngữ học

9 Thứ Tư

ngày 22/02/2012

– 8h00: CĐ I Hiệu bộ

– 14h00: CĐ II Hiệu bộ

10 Thứ Năm

ngày 23/02/2012

– 14h00: CĐ III Hiệu bộ

Căn cứ vào tình hình thực tế, nếu đơn vị nào cần thay đổi lịch Đại hội, đề nghị Chủ tịch Công đoàn gửi công văn đăng kí về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 06 tháng 02 năm 2012.

– Để tạo điều kiện cho các Công đoàn bộ phận tiến hành Đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn Trường hỗ trợ kinh phí theo mức quy định như sau:

+ Công đoàn bộ phận có trên 30 đoàn viên được hỗ trợ 500.000 đồng

+ Công đoàn bộ phận có dưới 30 đoàn viên được hỗ trợ 300.000 đồng

III. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

1. Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIX dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 3 năm 2012. Để công tác chuẩn bị Đại hội đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị BCH Công đoàn bộ phận thực hiện các công việc sau:

– Báo cáo Chi uỷ kế hoạch Đại hội, dự kiến nhân sự BCH nhiệm kì mới.

– Trước ngày Đại hội 01 tuần, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận gửi Dự thảo báo cáo Đại hội và chương trình Đại hội về Văn phòng Công đoàn Trường.

2. Sau Đại hội 03 ngày, đề nghị BCH Công đoàn các đơn vị nộp hồ sơ Đại hội bằng văn bản về Văn phòng Công đoàn Trường và File mềm qua địa chỉ Email hang242@gmail.com, hồ sơ gồm:

– Biên bản Đại hội

– Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu BCHCĐ nhiệm kì mới

– Nghị quyết Đại hội

– Biên bản họp phân công nhiệm vụ của BCHCĐ, phiếu bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

– Danh sách trích ngang BCH công đoàn nhiệm kì mới

– Danh sách đại biểu được bầu đi dự Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIX

– Danh sách cán bộ được giới thiệu vào Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kì 2012 – 2014

Tải về tại đây.