Kế hoạch đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI. Kế hoạch Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ như sau:

I. ĐẠI HỘI CHI BỘ

1. Thời gian

Các chi bộ tổ chức đại hội: Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2010.

2. Nội dung đại hội

– Thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI.

– Thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam.

– Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVI.

– Giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kì XXVI

– Riêng Đại hội của chi bộ Khoa Khoa học Quản lí, chi bộ Bộ môn Khoa học Chính trị, ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội thực hiện thêm 2 nội dung sau:

+ Thảo luận Báo cáo chính trị của chi bộ

+ Bầu cấp uỷ nhiệm kì 2010 – 2012.

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXVI

1. Thời gian và địa điểm Đại hội

2 ngày (dự kiến vào ngày 14, 15/6/2010).

– Phiên trù bị: từ 13h30 – 17h 00, ngày 14/6/2010

– Phiên chính thức: Từ 8h – 16h30, ngày 15/6/2010, tại Hội trường tầng 8, Nhà E.

2. Nội dung Đại hội

– Thảo luận Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kì XXV.

– Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kì XXVI.

– Thảo luận, góp ý kiến vào các Báo cáo chính trị của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam.

– Bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đại biểu tham dự Đại hội

Nguyên tắc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường: căn cứ vào số đảng viên chính thức hiện đang sinh hoạt tại chi bộ và vị trí của từng chi bộ.

Tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường là 125 đại biểu, được phân bổ như sau:

Chi bộ Đại biểu đương nhiên Đại biểu bầu Tổng số đại biểu
Khoa Lịch sử 01 14 15
Khoa Triết học 01 14 15
Khoa Ngôn ngữ 7 7
Khoa Văn học 01 11 12
Khoa Quốc tế học 01 3 4
Khoa Đông Phương học 4 4
Khoa Lưu trữ học &QTVP 3 3
Khoa Du lịch học 4 4
Khoa Báo chí 01 3 4
Khoa VNH& Tiếng Việt 01 5 6
Khoa Thông tin – Thư viện 01 2 3
Khoa Xã hội học 01 9 10
Khoa Tâm lí học 4 4
Khoa Khoa học Quản lí 4 4
BM Khoa học Chính trị 3 3
Chi bộ I Khối Hiệu bộ 04 7 11
Chi bộ II Khối Hiệu bộ 01 5 6
Chi bộ III Khối Hiệu bộ 02 6 8
Chi bộ Bộ môn Nhân học 2 2
Cộng 15 110 125

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Các chi bộ đăng kí lịch Đại hội chi bộ về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày tổ chức đại hội ít nhất 7 ngày.

– Nộp các văn bản đại hội: biên bản đại hội, báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng uỷ Trường, Đảng bộ ĐHQGHN và Đại hội toàn quốc lần thứ XI (ghi riêng từng báo cáo tổng hợp), biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường, danh sách đại biểu dự Đại hội (theo mẫu), danh sách giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ trường nhiệm kì XXVI, (Báo cáo Đại hội của chi bộ, Nghị quyết Đại hội, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu chi uỷ đối với 2 chi bộ đại hội 4 nội dung) về Đảng uỷ (qua Văn phòng Đảng uỷ), chậm nhất là ngày 21 tháng 5 năm 2010.

– Các đại biểu được Đại hội các chi bộ bầu đi dự Đại hội Đảng bộ trường cần sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội đầy đủ.

Đề nghị Chi uỷ các chi bộ quán triệt các nội dung trên đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên trong đơn vị và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.