Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức các cấp

Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức các cấp năm học 2011 – 2012 đã được thông qua vào ngày 26/7. Theo đó Ban Thường vụ Công đoàn Trường quyết định tổ chức Hội nghị CBVC Trường năm học 2011 – 2012 sẽ vào tuần cuối tháng 9 năm 2011.

Trước đó Hội nghị CBVC các đơn vị sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 06/9/2011 đến hết ngày 17/9/2011.

Nội dung, thời gian, thành phần tham dự hội nghị CBVC của các đơn vị và hội nghị CBVC cấp trường, vui lòng xem chi tiết tại đây.