Kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn

Thực hiện công văn số 206/HD-CĐN ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công văn số 49/CĐ ĐHQGHN ngày 05 tháng 6 của Công đoàn Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc “Khen thưởng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2012, Ban chấp hành Công đoàn Trường đề nghị ban chấp hành công đoàn các đơn vị nghiên cứu và thực hiện theo nội dung công văn trên (có đính kèm) và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Văn phòng công đoàn Trường trước ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Hồ sơ gồm:

– Danh sách đề nghị xét tặng “Kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (mẫu số 1)

– Bản kê khai thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng “Kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (mẫu số 2)

Lưu ý: Các cá nhân đã được nhận kỉ niệm chương các năm trước (có danh sách đính kèm) không thuộc đối tượng được xét nhận kỉ niệm chương năm 2012.

Tải về các văn bản tại đây.