Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Hồ Chủ tịch

Đó là chủ đề buổi nói chuyện của PGS. Lê Mậu Hãn với cán bộ trẻ thuộc Chi đoàn thanh niên Khối Hiệu bộ Trường ĐHKHXH&NV ngày 02/02/2010.

Cùng với việc chia sẻ nhiều tư liệu nghiên cứu chuyên sâu, PGS. Lê Mậu Hãn đã phân tích và khẳng định những cống hiến rất quan trọng của Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng Việt Nam bằng ý chí, nỗ lực phi thường và những hoạt động xuất sắc của mình. Bài nói chuyện đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Nguyễn Ái Quốc với tư cách là người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là đi theo chủ nghĩa Mác Lênin; người đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng.

PGS Lê Mậu Hãn nguyên là Chủ nhiệm Khoa Lịch sử. Ông là chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.  (Ảnh: Thành Long/USSH)
PGS Lê Mậu Hãn nguyên là Chủ nhiệm Khoa Lịch sử. Ông là chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.

PGS. Lê Mậu Hãn cho rằng những tư tưởng của Hồ Chí Minh có tính toàn diện, sâu sắc và mang tầm vóc của một học thuyết, đó là học thuyết về cách mạng, về giải phóng dân tộc và tìm kiếm độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Nhiều cách ứng xử, nhiều nhận định của Hồ Chủ tịch cho đến nay vẫn là những bài học sâu sắc mà các nhà lãnh đạo đất nước có thể học hỏi.

Buổi thuyết trình là một hoạt động tiêu biểu của Chi đoàn thanh niên Khối Hiệu bộ nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.