Luận văn “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia”

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề tài: Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

  • Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế. Mã số: 60.31.40
  • Người thực hiện: Nguyễn Hữu Ngọc
  • Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Thế Quế
  • Cơ sở đào tạo: Trường ĐHKHXH&NV

Tóm tắt các kết quả của luận văn

Thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tìm kiếm các cơ hội đầu tư và làm ăn. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng các hoạt động giao lưu về kinh tế, văn hoá…bọn tội phạm đồng thời lợi dụng các điều kiện thuận lợi này để tiến hành các hoạt động tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát Việt Nam gia nhập khuôn khổ hợp tác Interpol từ năm 1991, đánh dấu bước ngoặt về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống TPXQG. Tuy nhiên, thực tiễn trong những qua, công tác này còn có nhiều khó khăn và bất cập.Tác giả luận văn đã phân tích những hạn chế đó và đề xuất 3 giải pháp lớn nhằm: hoàn thiện khuôn khổ pháp lí về đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường năng lực đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia và tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam.

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có giá trị thực tiễn và khái quát cao, mô tả được bức tranh toàn cành về hợp tác quốc tế chống tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng Cảnh sát Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp có tính khả thi và áp dụng được ngay trong thực tiễn.

Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia là hoạt động liên quan đến nhiều Bộ ngành khác nhau. Việc nghiên cứu chiến lược do vậy đòi hỏi cần có sự tiếp cận mở rộng đa ngành nhằm hướng tới một giải pháp tổng thể và mang tầm vĩ mô. Luận văn do đó cũng mang tính mở cao nhằm hướng tới việc nghiên cứu sâu hơn về vấn đề.