Luận văn “Phát triển quan điểm triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”

1. Họ và tên học viên: Lưu Thị Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/11/2008

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: số 1845/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi

7. Tên đề tài luận văn: Phát triển quan điểm triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Triết học

9. Mã số: 60.22.80

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Chung

11. Tóm tắt các kết luận của luận văn:

Lần đầu tiên trong lịch sử, triết học Mác đã đem lại cho việc nhận thức con người một thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn, thực sự khoa học trên cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết khoa học, cách mạng của C. Mác, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đang phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”. Chúng ta tin tưởng rằng với thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo trên cơ sở nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và hoàn cảnh, điều kiện Việt Nam, sự nghiệp phát triển con người, xây dựng và phát triển đất nước sẽ đạt được những kết quả rực rỡ; đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nhận thức và vận dụng quan điểm triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen về con người ở nước ta.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, quan điểm triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen về con người nói riêng và những ai quan tâm đến vấn đề con người và xây dựng con người mới Việt Nam hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trên cơ sở thực trạng của việc xây dựng và phát triển con người hiện nay ở nước ta, người viết hi vọng có thể tiếp tục những đề tài nghiên cứu xung quanh vấn đề con người và giải pháp phát triển toàn diện con người Việt Nam.