Luận văn “Tư tưởng triết học hiện sinh cơ bản của Albert Camus qua một số tác phẩm”

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề tài: Tư tưởng triết học hiện sinh cơ bản của Albert Camus qua một số tác phẩm

  • Chuyên ngành: Triết học (Mã số: 60 22 80)
  • Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Thuý (21/6/1981)
  • Cán bộ hướng dẫn: TS. Đỗ Minh Hợp
  • Cơ sở đào tạo: Trường ĐHKHXH&NV

Tóm tắt các kết quả của luận văn

– Luận văn góp phần vào lĩnh vực nghiên cứu triết học hiện sinh, đặc biệt là tìm hiểu cụ thể mộtđại diện cụ thể của nó là Albert Camus, qua đó góp phần vào việc nghiên cứu riết học hiện sinh ở Việt Nam. Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ cho công tác tác giảng dạy và nghiên cứu triết học hiện sinh.

– Luận văn mạnh dạn trình bày tư tưởng của hai nhà triết học Soren Kierkegaard và E.Husserl như là nguồn gốc tư tưởng cho triết học hiện sinh.

– Luận văn trình bày các tư tưởng triết học hiện sinh cơ bản của Albert Camus và khẳng định tư tưởng triết học của A.Camus là dòng chảy mới của triết học hiện sinh. Lần đầu tiên, trong triết lí của A.Camus, tồn tại con người đã được chỉ ra con đường hiện thực hoá tự do của mình thông qua hình vi nổi loạn.