Một số văn bản về chế độ phụ cấp

Một số văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức, cán bộ đoàn thể,…

STT Văn bản
1 Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05-01-2005:
Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
2 Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05-01-2005:
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
3 Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05-01-2005:
Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức
4 Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 14-3-2005:
Chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông
5 Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005:
Hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
6 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06-10-2005:
Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
7 Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08-12-2005:
Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở công lập
8 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23-01-2006:
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập