Một số văn bản về hợp đồng lao động

Danh sách một số văn bản về hợp đồng lao động

STT Văn bản
1 Luật số 35-L/CTN ngày 23-6-1994
Bộ luật lao động
2 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000
Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
3 Luật số 35/2002/QH10 ngày 02-4-2002
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
4 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
5 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18-4-2003
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
6 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
7 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
8 Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16-4-2004
Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
9 Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20-11-2006
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật lao động về dạy nghề
10 Luật số 74/2006/QH11 ngày 29-11-2006
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
11 Luật số 84/2007/QH11 ngày 02-4-2007
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động
12 Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động