Một số văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.

Danh sách một số văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.

STT Văn bản
1 Pháp lệnh số 01/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26-02-1998
Pháp lệnh cán bộ, công chức
2 Pháp lệnh số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28-4-2000
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
3 Pháp lệnh số 11/2003/PL-UBTVQH11 ngày 29-4-2003
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
4 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
5 Thông tư số 10/2004/TT-BNVngày 19-02-2004
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
6 Công văn số 537/BNV-CCVC ngày 15-3-2004
Về việc hướng dẫn một số vấn đề trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.
7 Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004
Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
8 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19-4-2005
Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
9 Thông tư 74/2005/TT-BNV ngày 26-07-2005
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Trong đó: Điều chỉnh lương cho Ths-TS tuyển dụng trước 01-7-2003)
10 Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07-12-2005
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi chí đào tạo đối với cán bộ, công chức
11 Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23-10-2006
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước
12 Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21-6-2007
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
13 Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007
Về chính sách tinh giản biên chế
14 Hướng dẫn số 1660/TCCB ngày 15-12-2005 của Đại học Quốc gia Hà Nội
Hướng dẫn công tác định biên, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong Đại học Quốc gia Hà Nội
15 Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 16-11-2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Ban hành Quy định về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội
16 Quyết định số 539/QĐ-XHNV-TC ngày 13-02-2007 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, viên chức trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
17 Công văn số 1563/TCCB ngày 28-4-2008 của Đại học Quốc gia Hà Nội
Hướng dẫn, bổ sung một số điểm trong Quy định về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1955/QĐ-Phòng Tổ chức Cán bộ ngày 16-11-2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.