TS. Đặng Thị Lan

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1961
 • Nơi sinh: Hải Dương
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Triết học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1984

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Đạo đức Phật giáo với đạo đức truyền thống Việt Nam“. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XVIII, số 2, 2002.
 2. “Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay”. Tạp chí Giáo dục Lí luận, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Phân viện Hà Nội, số 11, 2002.
 3. Tìm hiểu về tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam“. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XIX, số 1, 2003.
 4. Phật giáo với đạo đức, tâm lí, lối sống người Việt“. Tạp chí Giáo dục Lí luận, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Phân viện Hà Nội, số 5, 2003.
 5. Từ bi – giá trị nhân bản của đạo Phật“. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học nữ lần thứ 8. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.