TS. Nguyễn Anh Dũng

I. Sơ lược lí lịch

  • Năm sinh: 1943
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Thời gian công tác tại Trường: từ 1965 đến 1970

II. Các bài báo khoa học

  1. Bàn thêm về quan điểm của Nguyễn Trãi trong vấn đề chiến tranh và hoà bình. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 69, 1964.
  2. Xung quanh bài “Tư tưởng “dân” của Nguyễn Trãi với chúng ta”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 85, 1966.