TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1963
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Xã hội học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1985

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Biểu hiện tệ nạn xã hội trong sinh viên và các biện pháp phòng ngừa. Tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 2, 1995.
 2. Vai trò của người phụ nữ nông thôn trong hoạt động sinh đẻ. Tạp chí Khoa học Xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2, 1996.
 3. Nhận thức và thái độ của các vị chức sắc công giáo đối với công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. Kỉ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học về dân số và kế hoạch hoá gia đình, năm 1995-1997, Đồng chủ nhiệm đề tài, Uỷ ban QG DS-KHHGĐ, 1998.
 4. “Tác động của quá trình đô thị hoá đến kinh tế hộ gia đình nông thôn” (Nghiên cứu trường hợp vùng ven thị xã Bắc Ninh). Tạp chí Xã hội học, số 1, 2000.
 5. Người phụ nữ và gia đình nông thôn với việc giáo dục tri thức và định hướng nghề nghiệp cho con. Tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 2, 2000.
 6. Đánh giá thực trạng một số chỉ tiêu về dịch vụ xã hội và một số chỉ tiêu cơ bản về chất lượng dân số hiện nay ở nông thôn trên 7 vùng sinh thái(đề tài nhánh I, thuộc đề tài KH độc lập cấp Nhà nước về “Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững”. Kỉ yếu Công trình khoa học về Dân số và Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam, giai đoạn 1998-2002, Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Hà Nội, 2003
 7. Tác động của quá trình đô thị hoá đến kinh tế hộ gia đình nông thôn (Nghiên cứu trường hợp vùng ven thị xã Bắc Ninh). Gia đình trong tấm gương XHH (Mai Quỳnh Nam chủ biên). Nxb Khoa học xã hội, 2004.
 8. Vai trò của người phụ nữ nông thôn trong giáo dục tri thức và định hướng nghề nghiệp cho con. Những nghiên cứu chọn lọc về Xã hội học Nông thôn, Viện Xã hội học. Nxb Khoa học xã hội, 2004.
 9. Phụ nữ trí thức với công tác quản lí, nghiên cứu khoa học và vai trò của họ trong gia đình. Hội thảo Khoa học: Gia đình Việt Nam, quan hệ, quyền lực và xu hướng biến đổi, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 10. Giới và công tác nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (viết chung). Kỉ yếu Toạ đàm khoa học Quốc tế Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kì đổi mới. Nxb Lao động- Xã hội, 2005.