PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1960
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1980

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Một vài nhận xét cách dùngmột”,“phô”,“thay thảy”,“cả và trong văn xuôi cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. (viết chung). Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1981.
 2. So sánh một số cấu trúc câu cơ bản của tiếng Việt và tiếng Khơme, áp dụng vào việc dạy tiếng Việt cho ng­ười Cămpuchia. Kỉ yếu hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Việt, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1985.
 3. Nhận xét về từ khi dạy tiếng Việt cho ngư­ời Cămpuchia. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, Đại học Tổng hợp Phnômpênh, 1988.
 4. Về ba từrất” “quá”,“lắm trong tiếng Việt hiện đại. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1991.
 5. Một vài nhận xét về lỗi tiếng Việt của ng­ười Cămpuchia. Kỉ yếu Hội nghị quốc tế “Language Education: Interaction and Development” – Giáo dục ngôn ngữ: hợp tác và phát triển. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 3 -1991.
 6. Một vài nhận xét và lí giải về lỗi dùng từ Hán – Việt của ngư­ời Nhật Bản. Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế “Tiếng Việt cho ngư­ời nư­ớc ngoài”, Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. 1994.
 7. Nghĩa, dụng pháp và việc giảng dạy tiếng Việt cho ngư­ời n­ước ngoài. Ngữ học trẻ 1996.
 8. Một số vấn đề của các ph­ương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Kỉ yếu Hội nghị quốc tế “Tiếng Việt như­ một ngoại ngữ”. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 9. Hiện tư­ợng tỉnh l­ược chủ ngữ trong tiếng Nhật đối với lỗi giao thoa trong tiếng Việt của ngư­ời Nhật Bản. Ngữ học trẻ 1997.
 10. Sốc văn hoá trong tiếng trình thủ đắc ngoại ngữ và tiếng Việt đối với ng­ười n­ước ngoài. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1997.
 11. Nên hiểu thế nào về nghĩa và dụng pháp của những từ tình thái cuối câu tiếng Việt khi dạy cho ng­ười nư­ớc ngoài. Kỉ yếu Hội nghị quốc tế Việt Nam học lần I, 1998.
 12. Hiện t­ượnggiảm nhẹ trong tiếng Việt khi dạy cho ngư­ời nư­ớc ngoài. Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế ngôn ngữ ASEAN lần thứ 8, Malaysia, 1998.
 13. Một vài nhận xét về việc dạy đọc báo tiếng Việt cho ngư­ời n­ước ngoài. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 2000.
 14. Lỗi sử dụngTất cả”,“Cả”,“Mọi trong tiếng Việt của ngư­ời nư­ớc ngoài. Ngữ học trẻ 2000.
 15. Một vài suy nghĩ về khái niệmngữ pháp trong giáo trình tiếng Việt cho ngư­ời n­ước ngoài. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nư­ớc ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 16. Nhận xét về lỗi sử dụng một số câu hỏi trong tiếng Việt của ng­ười nước ngoài. Ngữ học trẻ 2001.
 17. Lỗi sử dụng đại từ nhân xư­ng trong tiếng Việt của ng­ười n­ước ngoài. Kỉ yếu “Hà Nội, những vấn đề ngôn ngữ – văn hoá”. Nxb Văn hoá – Thông tin, 2001.
 18. Lỗi sử dụng một số h­ư từ trong tiếng Việt của sinh viên Nhật Bản. Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá – khu vực, Đại học Ngoại ngữ Tokyo, số 63, 2002.
 19. Khảo sát lỗi trật tự từ trong tiếng Việt của sinh viên Nhật Bản. Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Tokyo, số 8, 2003.
 20. Một vài suy nghĩ về việc ứng dụng ph­ương pháp giao tiếp vào giảng dạy tiếng Việt. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và phương pháp dạy tiếng”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 21. Lỗi sử dụng từ do giao thoa trong tiếng Việt của ngư­ời Cămpuchia. Kỉ yếu Hội nghị quốc tế Ngôn ngữ học Liên Á lần thứ VI, tháng 11-2004.
 22. Nhận xét về lỗi sử dụng từ (Đại từ quan hệ) trong tiếng Việt của ngư­ời nư­ớc ngoài. Kỉ yếu Hội nghị quốc tế “Những xu h­ướng hiện tại và triển vọng t­ương lai trong tiến trình giảng dạy ngoại ngữ”. Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Singapore, tháng 12-2004.
 23. Lỗi loại từ trong tiếng Việt của ngư­ời nư­ớc ngoài. Tạp chí điện tử về ph­ương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Singapore, số 1, 2005, địa chỉ http:.e-flt.nus.edu.sg/alchive.vlnl2004.htm
 24. Một số tri thức chung về việc đào tạo giáo viên dạy tiếng và một đề nghị về ch­ương trình đào tạo giáo viên tiếng Việt như­ một ngoại ngữ. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt nh­ư một ngoại ngữ”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Tài liệu học tiếng Việt (viết chung, song ngữ Việt-Khơme), in rônêo, Phnômpênh. 1985.
 2. Tài liệu học tiếng Việt dùng cho sinh viên Y khoa Cămpuchia. In ronêo, Phnômpênh. 1985.
 3. Tiếng Việt cho ng­ười nư­ớc ngoài (viết chung), tập I, 1987.
 4. Tiếng Việt cho ngư­ời nư­ớc ngoài (viết chung), tập II, 1987.
 5. Bảng từ Việt-Khơme I (2300 đơn vị). Đại học Ngoại ngữ Phnômpênh. 1987.
 6. Bảng từ Việt-Khơme II (2300 đơn vị). Đại học Ngoại ngữ Phnômpênh. 1988.
 7. Tiếng Việt cho ng­ười Căm pu chia (song ngữ), Tập I. Phnômpênh. 1989.
 8. Tiếng Việt cho ng­ười Căm pu chia (song ngữ), Tập II. Phnômpênh. 1989
 9. Tiếng Việt cho ng­ười Căm pu chia (song ngữ), TậpIII. Phnômpênh. 1989.
 10. Tiếng Việt cho ng­ười n­ước ngoài (viết chung). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1992.
 11. Tiếng Việt thực hành dùng cho ng­ười n­ước ngoài (Đinh Thanh Huệ chủ biên). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 12. Tiếng Việt nâng cao cho ng­ười n­ước ngoài, quyển I. Nxb Giáo dục, 1998.
 13. Tiếng Việt dễ học (Raku raku betonamu go) (viết chung). Nxb Sanshusa, Tokyo, 2003.
 14. Giáo trình Tiếng Việt trên Internet. Đại học Ngoại ngữ Tokyo, đư­ợc truy cập miễn phí từ 2004, địa chỉ: http:.www.coelang.tufs.ac.jp/modules/vi