TS. Phạm Văn Chung

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1957
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Triết học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1983

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Đổi mới công tác nghiên cứu triết học dựa trên sự nhận thức mới về cấu trúc của hệ thống tri thức triết học. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3, 1993.
 2. Định nghĩa khái niệm kiến trúc thượng tầng trong tương quan logich với quan điểm về xã hội và với khái niệm cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XI, số 4, 1995.
 3. Quan niệm trước Mác về lịch sử toàn thế giới và học thuyết hình thái kinh tế-xã hội. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XIII, số 2, 1997.
 4. Vấn đề chân lí trong lí luận nhận thức và trong logich biện chứng. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 7, 1997.
 5. Giải thích nội dung một số luận điểm triết học của V.I. Lênin trong tập “Bút kí triết học”. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 11, 1997.
 6. Cái hiện đại và biểu hiện tính hiện đại của phương pháp phân tích trong nghiên cứu lịch sử triết học. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XVII, số 3, 2001.
 7. Về đặc điểm các giai đoạn hình thành, phát triển quan niệm duy vật về lịch sử. Tạp chí Triết học, Viện Triết học, Hà Nội, số 5 (123), 2001.
 8. Một số nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu thời kì phát sinh triết học Mác-Lênin. Kỉ yếu Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1984.
 9. Định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo cáo khoa học tham gia Hội thảo Khoa học Khoa Triết học kỉ niệm 70 năm ngày thành lập ĐCS Việt Nam, 3-2000. Kỉ yếu khoa học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 10. 55 năm vấn đề con người. Báo cáo tham gia Hội thảo Khoa học Khoa Triết học kỉ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-2000, Kỉ yếu khoa học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 11. Về mối quan hệ giữa nội dung, phương pháp và phương pháp giảng dạy triết học Mác-Lênin. Báo cáo tham gia Hội thảo Khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy triết học Mác-Lênin” tháng 10 năm 2001.
 12. Con đường phát triển lí luận khoa học của C. Mác. Báo cáo tham gia Hội thảo Khoa học của Khoa Triết học kỉ niệm 185 năm ngày sinh C. Mác 5-2003 “Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2003.
 13. Thực chất cái “siêu việt” của lí tính trong lí luận nhận thức của Kantơ và tư tưởng của ông về một nền triết học khoa học. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Triết học cổ điển Đức: Lí luận nhận thức và đạo đức học”. Nxb Chính trị Quốc gia, 2006.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nội dung chương trình các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 2002.
 2. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế-xã hội và lí luận về con đường phát triển xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.