ThS Phan Hồng Giang

1. Sơ yếu lí lịch

 • Họ tên: Phan Hồng Giang
 • Năm sinh: 23/01/1979
 • Nơi công tác: Khoa Khoa học Quản lí – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Thời gian công tác tại Trường: Từ 01/01/2002 đến nay
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Địa chỉ liên lạc:
  + Điện thoại cơ quan: 04 – 3 5586013
  + Thư điện tử: giangsociology@gmail.com

2. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

 • Giảng dạy các môn học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Lí thuyết hệ thống và điều khiển học, Khoa học dự báo, Quản lí dự án
 • Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu xã hội về Khoa học và công nghệ, HIV/AIDS, Giới, Phát triển cộng đồng, xã hội dân sự

2.2. Quá trình nghiên cứu, giảng dạy

 • 12/2002 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Chính sách và Quản lí Khoa học và Công nghệ, khoa Khoa học quản lí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • 01/2002 đến 11/2002: Giảng viên, Bộ môn Khoa học luận, Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • 07/2000 đến 11/2001: Cán bộ dự án, Trung tâm Sức khoẻ Công cộng và phát triển cộng đồng (CEPHAD)

3. Các công trình đã công bố

3.1. Các bài viết

 1. Index – công cụ tra cứu trực tiếp của sách (Đồng tác giả). Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số 3(29) 2011, ISSN 1859-1450
 2. Chính sách thu hút và sử dụng nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài (Đồng tác giả). In trong “Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước” (Nguyễn Văn Khánh chủ biên). Nxb Chính trị Quốc gia, 2010.
 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phỏng vấn sâu: Thực tiễn từ một số nghiên cứu xã hội (Đồng tác giả). Tạp chí Nghiên cứu con người, Số 4(49)2010, ISSN 0328-1557
 4. Tiếp thị thời chấm “com” . Tạp chí thư viện Việt Nam, Số 1/(21)1-2010, trang 74 đến trang 77
 5. Nâng cao khả năng hợp tác giữa người chăn nuôi, nhà khoa học và nhà chế biến trong quy trình sản xuất sữa tươi. Kỉ yếu hội thảo “Tạo dựng hoạt động kinh tế, xã hội phục vụ phát triển địa phương”, Hà Nội tháng 4 năm 2010
 6. Nghiên cứu khoa học nhìn từ thực tiễn thực hiện đề tài. Trình bày tại hội thảo “Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học Xã hội và Nhân văn: Kinh nghiệm và triển vọng”, tháng 11 năm 2009
 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến phỏng vấn: Thực tiễn từ một số nghiên cứu xã hội ở Việt Nam. Kỉ yếu hội thảo “Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học Xã hội và Nhân văn: Kinh nghiệm và triển vọng, tháng 11 năm 2009
 8. Kĩ năng giảng viên trong hoạt động giảng dạy có sự cùng tham gia. Kỉ yếu hội thảo “Nghiên cứu về giảng dạy khoa học quản lí trong thời kì đổi mới và hội nhập, Hà Nội, tháng 11, năm 2009
 9. Nhận dạng các đặc trưng của xã hội dân sự ở Việt Nam. Hội thảo Quốc tế ISTR lần thứ 6 khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tháng 11, năm 2009
 10. Giáo dục đặc biệt và hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Toạ đàm Pháp Việt “Giáo dục đặc biệt: Kinh nghiệm của Pháp, và khả năng lồng ghép vào Công tác xã hội”, tháng 4 năm 2009.
 11. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo tín chỉ trong điều kiện hiện tại của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đồng tác giả). Hà Nội, 2008
 12. Đáp án và thang điểm theo đơn vị kiến thức – một trong những giải pháp hữu hiệu để nữ giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” . (Đồng tác giả). Hà Nội, 2007
 13. Thái độ kì thị của cộng đồng đối với người có HIV. Hà Nội, 2005
 14. Đánh giá kiến thức – thái độ – hành vi của cộng đồng liên quan đến HIV/ AIDS ở tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội (Đồng tác giả). Hà Nội, 2004
 15. Nghiên cứu về hành vi tình dục của nam thanh niên lao động tự do tại Hà Nội, được tài trợ bởi UNDP (Đồng tác giả). Hà Nội, 2002
 16. Xác định ngân sách cho việc phòng chống HIV/AIDS từ năm 1990 đến năm 2000 ở Việt Nam . Đại hội Quốc tế lần thứ 6 về AIDS ở Châu Á Thái Bình Dương tại Melbourne, Kỉ yếu Hội nghị tại Úc ngày 5 – 10 tháng 8 năm 2001 trang 147

3.2. Tổng số chương trình, đề tài nghiên cứu đã thực hiện

 • Đề tài cấp cơ sở: 02
 • Đề tài cấp Đại học Quốc gia: 03
 • Đề tài cấp nhà nước: 02
 • Chương trình nghiên cứu: 03