PGS.TS Trần Thị Quý

I. SƠ LƯỢC Lí LỊCH

 • Năm sinh: 1957
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin – Thư viện
 • Thời gian công tác tại trường: từ 1997
 • Thông tin liên hệ:
  – Điện thoại: (04) 8583903

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

 1. Bộ môn Thông tin-Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Báo Giáo dục & Thời đại, số 134 ngày 8/11/2001.
 2. Những yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo cử nhân ngành khoa học Thông tin-Thư viện. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học chuyên ngành Thông tin-Thư viện lần thứ nhất, Đại học Quốc gia HN, 2001.
 3. Đào tạo cán bộ Thông tin-Thư viện ở Việt Nam – nhu cầu cấp bách trong thời kì công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Hội thảo Khoa học về đào tạo nguồn nhân lực Thông tin-Thư viện ở Việt Nam, Viện Gorthe.
 4. Công tác xử lí tài liệu tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội – Thực trạng và giải pháp. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Thông tin-Thư viện từ lí luận đến thực tiễn, nhân kỉ niệm 5 năm thành lập Trung tâm 1997 – 2002, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
 5. Vai trò sách, báo cách mạng trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911-1930). Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, T XX, số 1, 2004.
 6. Tiếp cận phát triển – Phương pháp quan trọng để xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Thư viện học ở Việt Nam hiện nay. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thông tin-Thư viện”, ĐHVH HN, 2003.
 7. Thư viện Alexander Turnbull. Tạp chí “Thư viện Việt Nam”, số 2, tháng 5/2005.
 8. Sách, báo cách mạng trong hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính sách của Đảng thời kì 1930-1945. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Thông tin thư mục tóm tắt luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội (chủ biên). Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.