TS. Trịnh Trí Thức

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1950. Mất năm 2007
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Triết học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1976 – 2007

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Tính tích cực học tập của sinh viên Việt Nam hiện nay và phương hướng phát triển nó.Tạp chí Thông tin công tác khoa giáo, số 5/1990.
 2. Một vài suy nghĩ về sinh viên Việt Nam hiện nay và sinh viên những năm chống Mĩ cứu nước.Tạp chí Thông tin công tác khoa giáo, số 2/1992.
 3. Một vài suy nghĩ về sự dao động lí tưởng, sự sa sút về đạo đức, lối sống ở một bộ phận thanh niên nước ta hiện nay.Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2/1992.
 4. Sinh viên với cơ chế thị trường. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 10/1992.
 5. Một vài suy nghĩ về kích thích tính tích cực xã hội trong học tập của sinh viên. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 6/1994.
 6. Mối quan hệ giữa công nghiệp hoá, hiện đại hoá với việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân ở nước ta hiện nay.Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4/2000.
 7. Lênin với vấn đề liên minh công nông.Tạp chí Giáo dục Lí luận, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 7/2000.
 8. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân. Đặc trưng bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Kỉ yếu Hội thảo Khoa học kỉ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 9. Nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.Tạp chí Giáo dục Lí luận, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 4/2000.
 10. Mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (viết chung).Tạp chí Giáo dục Lí luận, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 11/2001.
 11. Hội quần chúng không chính thức và những vấn đề đặt ra đối với quản lí xã hội cấp cơ sở ở nước ta hiện nay (viết chung).Tạp chí Nông thôn mới, số 9/2002.
 12. Hội quần chúng không chính thức với công tác dân vận ở nông thôn nước ta hiện nay (viết chung).Tạp chí Dân vận, số 9/2002.
 13. Tư tưởng cơ bản trongTuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa phương pháp luận đối với việc nghiên cứu cơ cấu giai cấp ở nước ta hiện nay.Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3/2003.
 14. Văn hoá truyền thống Việt Nam và toàn cầu hoá; Những cơ hội và vấn đề. Tạp chí Nghiên cứu Wittgenstein, số 8/2003, Frankfurt am Main, Cộng hoà Liên bang Đức, 2004.
 15. Xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ở các thôn làng ngoại thành Hà Nội hiện nay. Tạp chí Văn hoá-Nghệ thuật, số tháng 8/2005.
 16. Nhận thức luận và đạo đức trong triết học cổ điển Đức.Kỉ yếu Hội thảo “Triết học cổ điển Đức: Nhận thức luận và đạo đức”. Nxb Chính trị Quốc gia, 2006.
 17. Vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Triết học ngoài Mác xít ở Việt Nam hiện nay.Kỉ yếu Hội thảo “Triết học cổ điển Đức: Nhận thức luận và đạo đức”. Nxb Chính trị Quốc gia, 2006.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học (viết chung). Nxb Tư tưởng – Văn hoá, Hà Nội, 1992.
 2. Hướng dẫn học môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học(Viết chung, chủ biên). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 3. Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam(viết chung, đồng chủ biên). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.