GS. Vũ Dương Ninh

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1937
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Chức danh: Giáo sư
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1959

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Nhìn lại con đường xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Mĩ thời kì cận đại. Thông báo Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập II, H. 1966.
 2. Bước đầu xâm nhập của Mĩ vào Đông Nam á thế kỉ XIX. Thông báo Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập IV, 1969.
 3. Tìm hiểu đặc điểm của chủ nghĩa thực dân Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Thông báo Khoa học. Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập V, 1971.
 4. Lênin và Châu á thức tỉnh. Thông báo Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập VI, 1973.
 5. Công xã Pari và Nhà nước ta. Thông báo Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập VII, 1973.
 6. Bàn về tính chất của xã hội Thái Lan cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Thông báo Khoa học. Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập VIII, 1975.
 7. Năm 1945 và phong trào cách mạng ở châu á. Thông tin Khoa học xã hội, 1975.
 8. Con đường giải phóng châu á dưới ánh sáng tháng Mười. Thông tin Khoa học xã hội,1977.
 9. Từ kinh nghiệm lịch sử thế giới đến thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tìm hiểu tác phẩmĐường cách mạng của Hồ Chủ tịch,Nxb Sự thật, 1982.
 10. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà yêu nước, người quốc tế chủ nghĩa. Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,Nxb Sự thật, 1982.
 11. Madagascar – 30 năm đấu tranh vì độc lập và tiến bộ. Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1983.
 12. Điện Biên Phủ và sự khủng hoảng của nền chính trị ở Pháp (viết chung). Lịch sử Đảng, số 6, 1984.
 13. Những chặng đường tiến tới độc lập củaChâu Phi thuộc Pháp sau Chiến tranh II. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 1, 1986.
 14. Cách mạng tháng Mười và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của các nước phương Đông. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1987.
 15. Việt Nam – ấn Độ trong đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5- 6, 1987.
 16. Việt Nam – ấn Độ trên con đường đấu tranh và xây dựng. Khoa học Xã hội nhân văn, số đặc biệt, 1987.
 17. Chủ nghĩa quốc tế vô sản- nền tảng tư tưởng của Liên minh ba nước Đông Dương. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 2, 1988.
 18. Nehru – nhà kiến trúc vĩ đại của nhân dân ấn Độ. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1988.
 19. Suy nghĩ về giai cấp tư sản dân tộc: quá khứ và hiện tại. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1, 1989.
 20. Nền dân chủ tư sản – dấu ấn của cách mạng Pháp 1789. Tạp chí Thông tin Lí luận, số 7, 1989.
 21. Hồ Chí Minh và chủ nghĩa quốc tế. Hồ Chí Minh – nhà cách mạng vĩ đại, DIEZTVERLAG BERLIN, 1990.
 22. Tiến đến sự thực khách quan của lịch sử. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 4, 1990.
 23. Thời cơ tháng Tám trên bình diện quốc tế 1945. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6-7, 1990.
 24. Kinh nghiệm Việt Minh – nhìn từ phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam á. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 2, 1991.
 25. Vấn đề nghiên cứu Việt Nam trong sự phát triển của thế giới. Tạp chí Thông tin Lí luận, số 4, 1991.
 26. Quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ khu vực. Tạp chí Nghiên cứu châu á – Thái Bình Dương, 1992.
 27. Nhìn lại nửa thế kỉ đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam á. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 2, 1992.
 28. Nền dân chủ tư sản và những kinh nghiệm thực tiễn. Thông tin Lí luận, số 9, 1992.
 29. Hồ Chí Minh và thế giới trước lúc Người đi xa. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới, Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 11.1992.
 30. Việt Nam trong sự hội nhập với ASEAN. Thông báo Khoa học các trường đại học, số 1, 1993.
 31. Về quan điểm quốc tế trong tư tưởng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1, 1993.
 32. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân ấn Độ. Thông báo Khoa học, Đại học Sư phạm Vinh, 1993.
 33. Về nguyên nhân phát triển của các nước ASEAN (nhìn từ góc độ lịch sử). Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 4, 1993.
 34. Vài kinh nghiệm về hệ thống chính trị và sự phát triển quốc gia trong các nước ASEAN. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6, 1993.
 35. Tư tưởng Hồ Chí Minh qua những bản thảo di chúc của Người. Lịch sử Quân sự, số 2, 1994.
 36. Yếu tố dân tộc qua hai lần thống nhất nước Đức. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 1, 1994.
 37. Vài nét về phong trào lính thợ (ONS) Việt Nam tại Pháp năm 1944-1945. Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1995.
 38. Kinh nghiệm lịch sử và sự hội nhập văn hoá thế giới. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 3, 1995.
 39. Hà Nội những tháng ngày trước cuộc Tổng khởi nghĩa. Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1995.
 40. Cách mạng tháng Tám điểm khởi đầu của quá trình hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2, 1995.
 41. Văn hoá dân tộc và sự hội nhập văn hoá thế giới. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế về Việt Nam học, 1998.
 42. Hành trình hội nhập Việt Nam – ASEAN. Việt Nam – ASEAN, cơ hội và thách thức”, Nxb Chính trị Quốc gia, 1998.
 43. Hội nhập văn hoá – nhân tố phát triển bền vững của ASEAN. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng ASEAN thành cộng đồng các quốc gia phát triển bền vững, đồng đều và hợp tác”, 1999.
 44. Quan hệ đối ngoại Việt Nam qua 15 năm đổi mới (1986-2000). Kỉ yếu Hội thảo “Việt Nam trong thế kỉ XX” (tổ chức tại Hà Nội tháng 9-2000), tập III, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002 (dịch đăng trên Tạp chí European Studies Review số 1, 2001).
 45. Việt Nam – Đông Nam á, những chặng đường thế kỉ XX. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, 2000 (dịch đăng trên Tạp chí Vietnam Social Sciences, số 6 (92)/2002).
 46. Việt Nam – ASEAN, những chặng đường đã qua và những năm tháng sắp tới. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN và doanh nghiệp Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2001.
 47. Cách mạng Tân Hợi – 90 năm sau nhìn lại (1911-2001). Nghiên cứu Trung Quốc, 2001 (dịch đăng trên Tạp chí Chinese Studies Review, số 1, 2001).
 48. Hội nhập Việt Nam – ASEAN: tiến trình và hiện trạng (1967-2002). Tạp chí Khoa học – Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà nội, số 2, 2002.
 49. Sự khác biệt văn hoá, yếu tố thúc đẩy hay cản trở quan hệ ASEAN- EU. Tạp chí châu Âu, số 1, 2003.
 50. Toàn cầu hoá – đôi điều đặt ra đối với nền giáo dục Việt Nam hôm nay. Toàn cầu hoá và tác động đối với sự hội nhập của Việt Nam, Nxb Thế giới, 2003.
 51. Ba hiệp định với 2 cuộc kháng chiến (kỉ niệm 30 năm kí Hiệp định Paris về Việt Nam 1973-2003). Tạp chí Cộng sản, số 3, 2003. (In trong Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2004).
 52. Phương Đông trong sự hội nhập văn hoá thế giới. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, 2003 (Tạp chí Chinese Studies Review, 2003).
 53. ASEAN – những thách thức đầu thế kỉ mới. Đông á và Đông Nam á: những vấn đề lịch sử và hiện tại, Nxb Thế giới, 2004.
 54. Tiếp cận Hoa Kì học – một số vấn đề đặt ra. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, 2004.
 55. Chiến cuộc Điện Biên Phủ trong bối cảnh quốc tế nửa đầu những năm 50. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 2004. (In trong 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Nxb Khoa học Xã hội, 2004).
 56. Châu  u học và nhiệm vụ đào tạo của Khoa Quốc tế học. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 2, 2004.
 57. Nước Pháp và Điện Biên Phủ. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 4, 2004.
 58. Hiệp định Geneve 1954 – một nấc thang trên tiến trình giải phóng dân tộc. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7, 2004.
 59. Tinh thần 1789 (kỉ niệm 215 năm Cách mạng Pháp). Tạp chí châu Âu, số 4, 2004.
 60. Đôi điều suy ngẫm về Di chúc Bác Hồ và sự nghiệp Đổi mới. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 9, 2004.
 61. Về nhân tố quốc tế trong Hội nghị Geneve. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3, 2004.
 62. Giảng dạy lịch sử thế giới trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 2005.
 63. Đông Nam á – cuộc đấu tranh vì độc lập và phát triển trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 5, 2005.
 64. Ba mươi năm trên những chặng đường hội nhập quốc tế (1975-2005). Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, 2005.
 65. Giảng dạy văn hoá Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế – Đôi điều suy ngẫm. Viện Văn hoá – Thông tin, số 12, 2005.
 66. Đông Nam á trong cuộc đấu tranh chống phát xít, giành độc lập (1940-1945). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 8, 2005.
 67. Mười năm đồng hành Việt Nam – ASEAN (1995-2005). Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 3, 2005.
 68. Quan hệ đối ngoại Việt Nam trên chặng đường 60 năm (1945-2005). Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 2005.
 69. Từ quyền tự nhiên của con người đến quyền độc lập, tự do của dân tộc (Kỉ niệm 60 năm Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam). Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3, 2005.
 70. Chủ nghĩa quốc tế và lợi ích quốc gia – Đôi điều suy nghĩ. Tạp chí Thông tin Nghiên cứu Quốc tế, số 2+3, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Các nước Nam Mĩ (viết chung), tập I, Nxb Sự thật, 1978.
 2. Các nước Nam Mĩ (viết chung), tập II, Nxb Sự thật, 1979.
 3. Những ngày kỉ niệm và lịch sử (viết chung), Nxb Phổ thông, 1978.
 4. 100 năm ngày Quốc tế Lao động (viết chung), Nxb Lao động,1986.
 5. Các nước châu Phi (tập I) (viết chung), tập I, Nxb Sự thật, 1986.
 6. Madagascar hôm qua và ngày nay (viết chung), Nxb Sự thật, 1987.
 7. Các nước Nam Thái Bình Dương (chủ biên), Nxb Sự thật, 1992.
 8. Một số vấn đề về sự phát triển của các nước ASEAN, Nxb Chính trị Quốc gia, 1993.
 9. Lịch sử Vương quốc Thái Lan, Nxb Giáo dục, 1994.
 10. Lịch sử ấn Độ, (chủ biên), Nxb Giáo dục, 1995.
 11. Chiến lược Đại đoàn kết Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, 1995.
 12. Đại cương lịch sử thế giới cận đại (chủ biên), tập I, Nxb Giáo dục, 1995.
 13. Về con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, 1996.
 14. Đại cương lịch sử thế giới cận đại (chủ biên), tập II, Nxb Giáo dục, 1996.
 15. Lịch sử thế giới cận đại (viết chung), Nxb Giáo dục, 1998.
 16. Lịch sử văn minh thế giới (chủ biên), Nxb Giáo dục, 1999.
 17. Một số chuyên đề Lịch sử thế giới (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 18. Việt Nam – ASEAN: Quan hệ đa phương và song phương (chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, 2004.
 19. Đông Nam á – tháng Tám năm 1945 (viết chung), Nxb Thế giới, 2005.
 20. Lịch sử Quan hệ quốc tế (chủ biên), tập I, Nxb Giáo dục, 2005.