GS.TSKH Vũ Minh Giang

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1951
 • Nơi sinh: Hải Phòng
 • Học vị: Tiến sĩ khoa học
 • Chức danh: Giáo sư, Giảng viên Cao cấp
 • Đơn vị công tác: Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1974

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Đồn luỹ trên đất Tây Sơn. Tạp chí Khảo cổ học, số 4, 1977.
 2. Những khẩu thần công ở Huế. Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 1978.
 3. Căn cứ địa Tây Sơn. Quang Trung – Nguyễn Huệ. Nghĩa Bình, 1979.
 4. Chế độ ruộng đất ở miền Nam Việt Nam thế kỉ XVIII. Kỉ yếu Hội thảo các nhà phương Đông học trẻ tuổi, M., 1984 (tiếng Nga).
 5. Chính sách ruộng đất của chính quyền phong kiến Việt Nam và quá trình thực hiện ở thế kỉ XV. Kỉ yếu Hội thảo các nhà phương Đông học trẻ tuổi, M., 1984 (tiếng Nga).
 6. Sự phát triển của chế độ tư hữu ruộng đất và đặc điểm của tầng lớp địa chủ ở miền Bắc Việt Nam trong thế kỉ XVII – XVIII. Các xã hội truyền thống phương Đông, M., 1984 (tiếng Nga).
 7. Sự phát triển của các hình thức sở hữu ruộng đất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3, 1988.
 8. Về niên đại bản nội các quan bản của bộ Đại Việt sử kí toàn thư. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5-6, 1988.
 9. Một số đặc điểm của chế độ ruộng đất trước thời kì hợp tác hoá. Tạp chí Thông tin Lí luận, số 8, 1989.
 10. Trang bị vũ khí của quân đội Tây Sơn. Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 1, 1989.
 11. Trang bị vũ khí Tây Sơn trong chiến dịch Ngọc Hồi – Đống Đa. Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 2, 1989.
 12. Sở hữu ruộng đất: Một vài nhận xét từ lịch sử. Kinh tế hàng hoá ở nông thôn. Tạp chí Kinh tế, Uỷ ban Khoa học Nhà nước, số 12, 1989.
 13. Suy nghĩ về một mô hình sản xuất nông nghiệp trong thời kì quá độ. Kinh tế hàng hoá ở nông thôn, Tạp chí Kinh tế, Uỷ ban Khoa học Nhà nước, số 12, 1989.
 14. Người Nhật, phố Nhật và di tích Nhật Bản ở Hội An. Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế về đô thị cổ Hội An, 1990.
 15. Vài nét về đời sống chính trị của Hà Nội trong lịch sử. Kỉ yếu hội thảo “Hà Nội hôm qua và ngày mai”, 1990.
 16. Nhìn lại những cải cách kinh tế của Hồ Quý Li. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1990.
 17. Sự có mặt của Nhật Bản ở Hội An. Nghiên cứu Việt Nam, số 2, 1991 (tiếng Pháp).
 18. Hiện đại hoá phương pháp và kĩ thuật nghiên cứu – Một yêu cầu cấp bách của sử học nước ta. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1991.
 19. Thiết chế làng xã cổ truyền và quá trình dân chủ hoá nước ta. Tạp chí Thông tin Lí luận, số 9, 1992.
 20. Đào Duy Từ đã chọn chúa Nguyễn Phúc Nguyên để phò giúp. Tạp chí Huế xưa và nay, số 2, 1992.
 21. Một số suy nghĩ về việc nghiên cứu Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội. Những vấn đề lí luận cơ bản về đoàn thể, tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị, 1993.
 22. Nhà nước và xã hội Việt Nam dưới thời Nguyễn. Hội nghị quốc tế CAS lần thứ 14, Hong Kong, 1993.
 23. Việt Nam và ngành khoa học phục chế mặt người từ xương xọ. Tạp chí Thế giới mới, số 64, 1993.
 24. Một số suy nghĩ về tài năng trẻ trong lịch sử Việt Nam. Thông báo khoa học các trường đại học, số 1, 1993.
 25. Quan hệ giữa các yếu tố truyền thống với hệ thống chính trị trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tạp chí Thông tin Lí luận, số 7, 1993.
 26. Tập quán quản lí và phân phối ruộng đất của làng xã và các chính sách ruộng đất trong lịch sử Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1, 1993.
 27. Xây dựng lối sống theo pháp luật – nhìn từ góc độ lịch sử truyền thống. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3, 1993.
 28. Lịch sử và hiện trạng HTCT ở nước ta – một số vấn đề khoa học đang đặt ra. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1993.
 29. Những hệ luận rút ra từ những đặc trưng của lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6, 1993.
 30. Bước đầu tìm hiểu hệ thống quan chức thời Nguyễn (viết chung). Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6, 1993.
 31. Pháp luật với xã hội Việt Nam từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII. Nghiên cứu hệ thống luật Việt Nam từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII, Nxb Khoa học Xã hội, 1994.
 32. Góp phần nhận diện Phố Hiến qua hai tấm bia (tiếng Anh). Phố Hiến, 1994.
 33. Những khuynh hướng cải cách tại Việt Nam thế kỉ 19 (tiếng Anh). Kỉ yếu hội nghị Quốc tế tại Bali, Indonesia, 1994.
 34. Suy nghĩ về tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ. Tạp chí Thế giới mới, số 84, 1994.
 35. Vị trí của phong trào Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam (tiếng Anh). Kỉ yếu hội nghị Quốc tế IAHA lần thứ 13, Tokyo, 1994.
 36. Sử học Việt Nam 40 năm qua (tiếng Anh). Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế tại Brunei năm 1994.
 37. Có phải Việt Nam lập quốc cách đây 4000 năm?. Tạp chí Thế giới mới, số 89, 1994.
 38. Hồ Quý Li – Nhà cải cách lớn trong lịch sử dân tộc. Tạp chí Thế giới mới, số 98, 1994.
 39. Pháp luật với các yếu tố phi quan phương. Xã hội và Pháp luật. Nxb Chính trị Quốc gia, 1994.
 40. Đặc điểm của hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp trong lịch sử trung đại Việt Nam. Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, 1995.
 41. Tình hình ruộng đất tư hữu ở tỉnh Hà Đông qua địa bạ 1805 (tiếng Anh). Kỉ yếu hội nghị Quốc tế Euro – Viet lần thứ 2 tại Pháp, 1995.
 42. Dòng dõi vua Lí Việt Nam làm tể tướng nước Cao Li. Tạp chí Thế giới mới, số 161, 1995.
 43. Nội dung của truyền thống Việt Nam. Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay, tập 2. 1996.
 44. Phân tích kết quả xử lí tư liệu 140 địa bạ năm 1805 vùng Hà Đông cũ. Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay (tập 2). 1996.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Vai trò quân thuỷ trong kháng chiến chống ngoại xâm (viết chung). Nxb Quân đội Nhân dân, 1983.
 2. Trên đất Nghĩa Bình (viết chung). Nghĩa Bình, 1988.
 3. Đặc điểm về trang bị vũ khí của quân đội Tây Sơn trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa. 1989.
 4. Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay (đồng chủ biên), tập 1. 1994.
 5. Địa bạ Hà Đông (viết chung). 1995.
 6. Xây dựng đất nước – tư liệu Tây Sơn (viết chung), tập 4. Bình Định, 1995.
 7. Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay (đồng chủ biên), tập 2. 1996.