PGS.TS Vũ Thị Phụng

1. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1959
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1980
 • Địa chỉ liên hệ:
  + Điện thoại cơ quan: (04) 35588315

2. Giảng dạy và nghiên cứu

2.1. Quá trình công tác

 • Từ 1980 đến 1996: Giảng viên – Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Từ 1996 đến nay: Giảng viên chính – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

2.2. Các hướng nghiên cứu chính

 • Lịch sử nhà nước và pháp luật/ Lịch sử hành chính Việt Nam
 • Hành chính học và Kĩ năng hành chính – văn phòng
 • Văn phòng và Quản trị văn phòng
 • Lí luận và thực tiễn công tác lưu trữ
 • Văn bản và công tác văn thư
 • Văn hoá công sở và văn hoá doanh nghiệp

2.3. Hướng dẫn Học viên sau đại học

 • Đã bảo vệ: 18 luận văn thạc sĩ
 • Đang hướng dẫn: 5 luận văn thạc sĩ và 3 luận án tiến sĩ

3. Các công trình đã công bố

3.1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

 1. Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (Từ nguồn gốc đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945). Sách chuyên khảo. Nxb Khoa học Xã hội, 1990;
 2. Lí luận và kĩ thuật soạn thảo văn bản (Tập bài giảng). Khoa Luật, Đại học Tổng hợp, 1995.
 3. Một số vấn đề về xây dựng và cải cách nền hành chính nhà nước Việt Nam (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1996.
 4. Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam (Giáo trình đại học). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997; tái bản có bổ sung, sửa chữa: năm 1998, 2003, 2008.
 5. Nghiệp vụ thư kí văn phòng (Giáo trình đại học). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001; tái bản 2003, 2008, 2010.
 6. Văn bản quản lí nhà nước thời Nguyễn (Sách chuyên khảo). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 7. Nghiệp vụ lưu trữ cơ bản (Giáo trình cho hệ trung học chuyên nghiệp). Chủ biên. Nxb Hà Nội, 2006
 8. Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam theo các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 (Đồng tác giả). Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006
 9. Tổ chức nhà nước Việt Nam từ 1945- 2005 (Đồng tác giả). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007

3.2. Các bài viết

 1. Một số kinh nghiệm qua chỉnh lí tài liệu của các cơ quan giải thể thuộc Bộ Vật tư. Tạp chí Văn thư – Lưu trữ, số 2, 1985.
 2. Chủ tịch Hồ chí Minh với việc vận dụng kinh nghiệm xây dựng nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Mười. Nxb Chính trị Quốc gia, 1985.
 3. Bước đầu tìm hiểu khối hồ sơ tài liệu án thuộc Phông lưu trữ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Tạp chí Văn thư – Lưu trữ, số 2, 1988.
 4. Mấy suy nghĩ về những chuyển biến mới trong công tác lưu trữ ở Công ti Điện lực I. Tạp chí Văn thư – Lưu trữ, số 4, 1989.
 5. Một số suy nghĩ về vấn đề tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ ở nước ta. Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 2, 1990.
 6. Tổ chức và sử dụng tài liệu lưu trữ để nghiên cứu lịch sử nhà nước Việt Nam hiện đại. Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 3, 1990.
 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng nhà nước ở Việt Nam.Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6-7, 1990.
 8. Sử dụng tài liệu lưu trữ trong việc nghiên cứu lịch sử địa phương (viết chung).Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 2, 1991.
 9. Từ việc nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam hiện đại đến những vấn đề của thực tiễn hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1991.
 10. Vị trí của người phụ nữ trong pháp luật phong kiến Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Phụ nữ, số 4, 1991.
 11. Tài liệu lưu trữ ngành Y-Dược và việc sử dụng chúng trong thực tiễn. Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 2, 1992.
 12. Những quy định về soạn thảo và quản lí văn bản trong bộQuốc triều Hình luật của nhà Lê (thế kỉ XV). Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 4, 1992.
 13. Tình hình pháp luật dưới triều Hồ – Một vài nhận xét. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1992.
 14. Lịch sử tổ chức các cơ quan nhà nước địa phương trong thời kì 1945-1954. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6, 1993.
 15. Một vài khía cạnh cần kế thừa trong nền hành chính Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. Phương thức tổ chức hoạt động quản lí của bộ máy nhà nước, Tập II. Nxb Khoa học và Kĩ thuật, 1993.
 16. Tổ chức công tác lưu trữ trong các phòng công chứng nhà nước. Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 4, 1994.
 17. Phụ nữ Việt Nam qua một số hương ước và phong tục làng xã cổ truyền. Khoa học về phụ nữ, số 1, 1995.
 18. Một số vấn đề phân định thẩm quyền, quan hệ giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam, từ năm 1945 đến nay qua các hiến pháp, các đạo luật đã ban hành. Tạp chí Tổ chức nhà nước Việt Nam, số 1, 1995.
 19. Một vài nhìn nhận về những di sản pháp luật dưới thời Lê – Trịnh (Thế kỉ XVII-XVIII). Chúa Trịnh – vị trí và vai trò lịch sử, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử Thanh Hoá, 1995.
 20. Hệ thống văn bản quản lí nhà nước Việt Nam thời phong kiến. Tạp chí Quản lí Nhà nước, số 2, 1996
 21. Một số quy định của nhà nước phong kiến Việt Nam về việc soạn thảo, ban hành và quản lí văn bản. Tạp chí Quản lí Nhà nước, số 3, 1996.
 22. Hệ thống văn bản quản lí ở Việt Nam thời lí Pháp thuộc. Tạp chí Quản lí Nhà nước, số 5, 1996.
 23. Các loại ấn tín (con dấu) được sử dụng trong hoạt động quản lí nhà nước thời Nguyễn. Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 3, 1997.
 24. Quelgues institutions do droit civil dans le droit féodal du VietNam. Revue de droit Vietnamien, 6-1997.
 25. Pháp luật thời Lê. Thanh Hoá thời Lê, Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử Thanh Hoá, Kỉ yếu Hội thảo 500 năm ngày mất Lê Thánh Tông 1497-1997, Thanh Hoá, 1998.
 26. Tìm hiểu một số quan điểm của Phan Bội Châu về vấn đề nhà nước. Kỉ yếu Phan Bội Châu con người và sự nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.
 27. Một số quy định của pháp luật phong kiến Việt Nam trong việc giải quyết các khiếu kiện của người dân. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ nữ Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.
 28. Văn bản quản lí nhà nước thời phong kiến – Nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Việt Nam học-Kỉ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất, tập V. Nxb Thế giới, 2001.
 29. Về hoạt động lập pháp của nhà nước Việt Nam từ 1945 đến nay. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học kỉ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám 1945. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 30. Những biện pháp chống tham nhũng của các nhà nước phong kiến Việt Nam. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 31. Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam – Tình hình nghiên cứu và những vấn đề khoa học đang đặt ra. Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước thềm thế kỉ XXI, Kỉ yếu hội thảo khoa học. Nxb Công an Nhân dân, 2002.
 32. Về những biện pháp giúp độc giả khai thác thông tin ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, 2002.
 33. Tài liệu lưu trữ của các doanh nghiệp ở Việt Nam và những vấn đề khoa học cần nghiên cứu. Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 1, 2003.
 34. Sự khẳng định chủ quyền quốc gia của các nhà nước quân chủ Việt Nam. Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 2004.
 35. Trình độ chuyên môn của cán bộ văn phòng các cơ quan nhà nước. Tạp chí Quản lí Nhà nước, số 2, 2004.
 36. Thu thập tài liệu của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vào lưu trữThực trạng và giải pháp. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 5,2004.
 37. Các biện pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia của các nhà nước quân chủ Việt Nam. Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 2005.
 38. Quá trình xây dựng mô hình tổ chức của Chính phủ trong Hiến pháp 1959. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3, 2005.
 39. Những quy định của triều Nguyễn về bảo mật thông tin trong văn bản. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam số 1, 2005.
 40. Từ quản trị học đến quản trị văn phòng – Một số vấn đề lí luận. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học của Trường Đại học Khoa học Xãhội và Nhân văn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 41. Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam – nửa thế kỉ nghiên cứu và giảng dạy ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Trường Đại học KHXH&NV, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
 42. Bốn mươi năm đào tạo chuyên viên lưu trữ bậc đại học ở Việt Nam – Đánh giá kết quả, dự báo nhu cầu và những giải pháp về đào tạo trong thế kỉ XXI. Kỉ yếu hội thảo khoa học về giáo dục và đào tạo lưu trữ ở các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Tokyo, Nhật Bản, 2006.
 43. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình tổ chức đánh giá, lựa chọn các hồ sơ có giá trị của các doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội . Kỉ yếu hội thảo của Trung tâm Lưu trữ Thành phố Hà Nội, 2006
 44. Nền hành chính Việt Nam thời phong kiến – Một số di sản cần kế thừa và tham khảo. Tạp chí Quản lí Nhà nước, 2007
 45. Giá trị của tài liệu lưu trữ và trách nhiệm của các cơ quan lưu trữ. Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, tháng 12, năm 2008
 46. Những bộ luật cổ Việt Nam và giá trị đối với đương đại / Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III – Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, năm 2008
 47. Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Tạp chí Văn thư – Lưu trữ, tháng 1 năm 2009
 48. Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và Nhân văn – Tiềm năng, hiệu quả và giải pháp. Hội thảo Khoa học của Trường ĐHKHXH&NV, tháng 12/2009
 49. Xây dựng mô hình liên kết, hợp tác giữa các cơ quan lưu trữ với các nhà khoa học. Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, số5 năm 2010
 50. Quản trị văn phòng doanh nghiệp – Một lĩnh vực cần được đẩy mạnh nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam. Báo cáo tham dự và in trong kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia : Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế – quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội (tháng 1/2010)
 51. Những phụ nữ tài danh ở Việt Nam trước Cách mạng tháng 8/1945.Báo cáo tham dự và in trong kỉ yếu Hội thảo “Nữ trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (tháng 3/2010)
 52. Hồ Quý Li và những bài học về cải cách chính trị, kinh tế, giáo dục ở Việt Nam cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV. Báo cáo tham gia Hội thảo khoa học của Bộ Tư pháp: Những sự kiện chính trị – pháp lí quan trọng trong lịch sử phát triển của nhà nước và pháp luật Việt Nam (tháng 6 -2010).
 53. Quản trị văn phòng doanh nghiệp – Một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả Quản trị doanh nghiệp. Báo cáo tham gia Hội thảo khoa học” Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ” tại TP Hồ Chí Minh, tháng 10/2010
 54. Khuông Việt đại sư – Biểu tượng của Phật giáo nhập thế và quốc sự (viết chung với PGS.TS Lâm Bá Nam)- Báo cáo tham dự Hội thảo khoa học “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỉ nguyên độc lập”, tháng 3 năm 2011.
 55. Khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ trong các công trình nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam – Khảo sát bước đầu và khuyến nghị. Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, số 5/ 2011
 56. Một số biện pháp tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam thời phong kiến và bài học kinh nghiệm. Báo cáo tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Bộ Tư pháp/ Năm 2011
 57. Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam – Lào trong đào tạo nguồn nhân lực về Lưu trữ học và Quản trị văn phòng phục vụ phát triển bền vững . Báo cáo tham dự Hội thảo khoa học Quốc tế do Đại học Quốc gia Lào tổ chức nhân dịp kỉ niệm Mười lăm năm thành lập, Viên chăn, tháng 10 -2011
 58. Đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam – Thành tựu, cơ hội và thách thức. Báo cáo tham dự Hội thảo khoa học Quốc tế « Đào tạo cán bộ Lưu trữ » do Hiệp hội Lưu trữ các nước thuộc Cộng đồng Pháp ngữ phối hợp với Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, tháng 11- 2011
 59. Nghiên cứu và đào tạo lưu trữ học ở Việt Nam – hiện trạng và triển vọng hợp tác trong bối cảnh Châu Á hiện đại. Báo cáotham dự Hội thảo khoa học do Trường Đại học Gakushuin (Nhật Bản) tổ chức tại Tokyo, tháng 11 – 2011
 60. Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng (thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) – Mười lắm năm, nhìn lại và hướng tới. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam /Số 10/ 2011, trang 3- 6
 61. Nghiên cứu và xây dựng mô hình: Trung tâm lưu trữ – Điểm đến của các Tour du lịch ở Việt Nam. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, Số 10, 2011, trang 16 -18