Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (số 64/2008/QĐ-BGDĐT)

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: nhiệm vụ của giảng viên; định mức thời gian làm việc; giờ chuẩn giảng dạy; quản lí, sử dụng và áp dụng thời gian làm việc.

Tải về: