Quy định của ĐHQGHN về quyền tự chủ

Quyết định số 426/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2010 của ĐHQGHN về việc ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ  máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tải về: