Quy định về đánh giá kết quả lao động của cán bộ, viên chức

Quy định về đánh giá kết quả lao động của cán bộ, viên chức trong Trường Đại học KHXH&NV (Kèm theo Quyết định số 2590 QĐ/XHNV-TC ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng nhà trường).

Tải về: