Quy định về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Quy định về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ viên chức Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ban hành kèm theo Quyết định số 1349-QĐ/XHNV-TC ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Tải về: