Nhiều nhà khoa học đầu ngành, nhiều chính khách, nhà hoạt động chính trị, xã hội, lãnh đạo của nhiều ngành, bộ, trung ương và địa phương đã được đào tạo từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Các khoa và bộ môn trực thuộc

Tổng hợp thông tin cần biết

Dành cho sinh viên đại học

Dành cho học viên sau đại học

Liên hệ