TTLV: Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với đời sống văn hoá tinh thần người Việt Nam hiện nay

Thông tin luận văn “Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với đời sống văn hoá tinh thần người Việt Nam hiện nay” của HVCH Nguyễn Thị Nguyến, chuyên ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Nguyến (Thích Diệu Luyến)

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/08/1970

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ/XHNV/SĐH ngày: 24/10/2008của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với đời sống văn hoá tinh thần người Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.90

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Lan

Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở trình bày lí luận chung về nhân sinh quan, nhân sinh quan Phật giáo và đời sống văn hoá tinh thần và sự biến đổi của đời sống văn hoá tinh thần ở Việt Nam hiện nay. Luận văn phân tích và làm sáng tỏ những ảnh hưởng cơ bản nhất của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống văn hoá tinh thần Việt Nam hiện nay trên một số phương diện cụ thể như: Sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đạo đức, nhân cách; tín ngưỡng, lễ hội và Phong tục, tập quán. Từ đó có những đánh giá khách quan về ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị của nhân sinh quan Phật giáo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể sử dụng làm tài liệu cho hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam và cho công tác học tập, nghiên cứu về Phật giáo mà đặc biệt là về nhân sinh quan Phật giáo và đời sống văn hoá tinh thần người Việt Nam hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Những biến đổi của nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

1. Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ dân tộc, Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỉ nguyên độc lập, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức tháng 3 năm 2011.

2. Một số vấn đề về triết lí Phật giáo trong mối tương quan với quy luật phát triển của xã hội hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa Triết học 35 năm nghiên cứu và đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tổ chức tháng 9 năm 2011.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Students Name: Nguyen Thi Nguyen (Thich Dieu Luyen) 2. Gender: Female

3. Date of birth: 16/08/1970. 4. Place of birth: Hai Duong

5. Decision to recognize students of: 1355/2008/QD/XHNV/SDH Date: 4/10/2008 of Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. The changes in the training process:

7. Title of dissertation: “The impact of humanity on the Buddhist spiritual and cultural life of Vietnam today”.

8. Major: Philosophy Code: 60.22.90

9. Scientific staff guide: Associate Professor. Dr. Dang Thi Lan

Affiliations: University of Social Sciences and Humanities – Hanoi National University.

10. Summary results of the thesis: On the basis of present general theory of human life, human life and the Buddhist spiritual and cultural transformation of the cultural and spiritual life in Vietnam today. Thesis analyze and clarify the effects of human basic Buddhism to the cultural life of the spirit of Vietnam today on some specific aspects such as: The influence of human life to the Buddhist moral character; beliefs, rituals and customs and practices. Since then, there are objective assessments of human impact of Buddhism, and propose some solutions to promote the human values ​​of Buddhism.

11. Applicability in Practice: Can be used to document religious policy of the Party and State of Vietnam and for the study and research on Buddhism, especially the Buddhist view of life educational and cultural life of the spirit of Vietnam today.

12. The following research: The human transformation of the Buddhist Church of Vietnam in the context of globalization.

13. The published works related to the thesis:

1. Buddhism for the protection of ethnic, Proceedings of the International scientific conference: Khuong Viet of Buddhism in Vietnam and the first era of independence, Hanoi School of Social Sciences and Humanities in collaboration with the Institute of Buddhist Church of Vietnam held in Hanoi in March 2011.

2. Some problems of Buddhist philosophy in relation to the law of development of modern society, Proceedings of scientific conference, Faculty of Philosophy 35 years of research and training, University of Social Sciences and Humanities, held in September 2011.