TTLV: Ảnh hưởng của văn hoá Phật giáo đối với văn hoá Việt Nam (thời Lí – Trần)

Thông tin luận văn “Ảnh hưởng của văn hoá Phật giáo đối với văn hoá Việt Nam (thời Lí – Trần)” của HVCH Phan Nhật Huân, chuyên ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Phan Nhật Huân

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24 tháng 01 năm 1967

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ/XHNV/SĐH ngày: 24/10/2008của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Ảnh hưởng của văn hoá Phật giáo đối với văn hoá Việt Nam (thời Lí – Trần)”.

8. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.90

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Kim Oanh

Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Phân tích khái quát chung về văn hoá Phật giáo và Phật giáo thời Lí – Trần, làm sáng tỏ các khái niệm văn hoá Phật giáo; Những biểu hiện của văn hoá Phật giáo có ảnh hưởng đến văn hoá Việt Nam; Đặc điểm Phật giáo Lí – Trần và Phật giáo trong văn hoá Việt Nam thời Lí – Trần. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích những ảnh hưởng của văn hoá Phật giáo đến văn hoá Việt Nam thời Lí – Trần trên các phương diện cơ bản như: Tư tưởng chính trị – xã hội, phong tục tập quán và lối sống; văn học và kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc. Qua đó đề ra một số khuyến nghị nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Phật giáo thời Lí – Trần trong nền văn hoá Việt Nam hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể sử dụng làm tài liệu cho hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam và cho công tác học tập, nghiên cứu về đạo Phật, đặc biệt là Phật giáo Lí – Trần.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Những biến đổi của văn hoá Phật giáo Việt Nam hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

1. Tìm hiểu Thiền học Thảo Đường qua Lí Thánh Tông, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế, Phật giáo thời Lí với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ngày 29, tháng 07 năm 2010.

2. Đôi điều suy nghĩ về triết lí nhân sinh từ bi của đạo Phật và triết lí nhân bản Việt Nam trong quá trình học tập ở Khoa Triết học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Triết học, 35 năm nghiên cứu và đào tạo, Nxb. GTVT.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Students Name: Phan Nhat Huan 2. Gender: Male

3. Date of birth: 24 August 1967 4. Place of birth: Hai Duong

5. Decision to recognize students of: 1355/2008/QD/XHNV/SDH Date: 24/10/2008 Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. The changes in the training process:

7. Title of dissertation: “The impact of Buddhist culture to culture in Vietnam (the Li- Tran)”.

8. Major: Philosophy Code: 60.22.90

9. Scientific staff guide: Dr. Tran Thi Kim Oanh

Affiliations: University of Social Sciences and Humanities – Hanoi National University

10. Summary results of the thesis: a general analysis of Buddhist culture and Buddhism in the Li – Tran, to clarify the concept of Buddhist culture; The expression of the Buddhist culture that affect culture of Vietnam Buddhist characteristics Li – Tran and Buddhist culture of Vietnam in the Li – Tran. On that basis, the thesis analyzes the influence of Buddhist culture to the culture of Vietnam in the Li – Tran on the basic aspects such as political ideology – social customs and lifestyle; literature and architecture and sculpture. Which set out a number of recommendations to preserve and promote the cultural values ​​of Buddhism in the Li – Tran in Vietnam culture today.

11. Applicability in Practice: Can be used to document religious policy of the Party and State of Vietnam and for the study and research on Buddhism, especially Buddhism Li – Tran .

12. The following research directions: The cultural transformation of Buddhism in Vietnam today.

13. The published works related to the thesis:

1. Learn Zen by Li Thanh Tong Street Talk, Proceedings of International Conference, Buddhism in the Li with 1000 years of Thang Long – Hanoi, May 29, May 07 in 2010.

2. Something to think about the philosophy of human compassion and the philosophy of Buddhism in Vietnam in the learning process at the Faculty of Philosophy, Science Conference Proceedings, Faculty of Philosophy, 35 years of research and training, Publishing House. Of Transportation.