TTLV: Cải cách giáo dục ở Việt Nam năm 1979

Thông tin luận văn “Cải cách giáo dục ở Việt Nam năm 1979” của HVCH Nguyễn Thị Thu Cúc, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thu Cúc

2. Giới tính : Nữ

3. Ngày sinh: 06/12/1983

4. Nơi sinh: Nam Định

5.Quyết định công nhận học viên số: 2551/QĐ/XHNV-KH và SĐH ngày: 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Cải cách giáo dục ở Việt Nam năm 1979

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 60 22 54

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Khánh – Hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Tập hợp được khái niệm về cải cách và cải cách giáo dục theo nhiều hướng nghiên cứu khác nhau.

– Đưa ra kinh nghiệm tiến hành cải cách giáo dục của một số nước trên thế giới

– Phân tích chủ trương cũng như thực tiễn thực hiện cải cách giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 1979- 1993

– Lập được các bảng biểu thống kê về tình hình giáo dục Việt Nam giai đoạn 1979-1993

– Đưa ra một số kiến nghị cho công tác nghiên cứu và tiến hành cải cách giáo dục trong thời gian sắp tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Nghiên cứu tác động của cải cách giáo dục năm 1979 đến phương pháp dạy và học lịch sử giai đoạn 1979- 1993

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyễn Thị Thu Cúc 2. Sex: Fimale

3. Date of birth: 06/12/1983 4. Place of birth: Nam Định

5. Admission decision number: 2551/QĐ/XHNV-KH & SĐH Dated 02/11/2007

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Educational reform in 1979 in Vietnam

8. Major: Vietnames History. Code: 60 22 54

9. Supervisors: Prof.Dr Nguyễn Văn Khánh – VNU University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis:

– Summarize the concept of reform and educational reform according to interdisciplinary approach.

– Provide extensive experience in implementing educational reform in several countries in the world.

– Analyse the policy and practices to implement educational reform in Vietnam in the period 1979-1993.

11. Practical applicability, if any:

12. Further research directions, if any:

– Study on impacts of educational reform 1979 to teaching methods and historical learning in the period of 1979-1993.