TTLV: Chính sách tôn giáo của Đảng từ 1986 đến 2010

Thông tin luận văn “Chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010” của HVCH Lương Phương Mai, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Lương Phương Mai

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/05/1986

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/2009/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 9. Mã số: 60 22 56

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS, TS Đỗ Quang Hưng (Khoa Khoa học Chính trị – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tôn giáo là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Ở Việt Nam, nhiều lực lượng phản động lợi dụng những vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, tác giả mong muốn luận văn sẽ đưa đến cái nhìn toàn diện hơn về quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo.

– Luận văn đề cập đến quá trình hình thành, phát triển và dần đi đến hoàn thiện những chính sách của Đảng về tôn giáo trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, trong đó tập trung chủ yếu giai đoạn từ 1986-2010.

– Từ những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, đưa ra dự báo xu hướng phát triển và hiện trạng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

– Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để tôn giáo Việt Nam phát triển tốt đẹp, hài hoà giữa Đạo – Đời, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Góp phần hoàn thiện hơn những chủ trương chính sách của Đảng về vấn đề tôn giáo trong bối cảnh xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

– Làm tư liệu cho bạn đọc và những ai quan tâm đến vấn đề này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LUONG PHUONG MAI 2. Sex: Female

3. Date of birth: 15/05/1986 4. Place of birth: Ha Nam

5. Admission of decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated October 14th, 2009 by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official theme of thesis: Religion policy of Vietnam Communist Party period from 1986 to 2010.

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam 9. Code: 60 22 56

10. Supervisors: Prof, Phd Do Quang Hung (Faculty of Politics Science – University of Social Science and Humanities)

11. Summary of thesis result:

Religion is a complicated and sensitive matters in Vietnam, the reaction force took advantage of a social freedom of religion to oppose our Party and State. Author want to bring wholly vision about the viewpoint and policy of our Party and State with religion.

– The thesis mentioned of processing and development to complete all the religion policy of Party in the Vietnam revolution since the Party founded, special in the period 1986-2010.

– Based on the achievement as well as limit during proceeding the religion policy of our Party and bring out the tendency of development in the future as well as present condition.

– To promote some suggestion, solution to let Vietnam religion develop successfully, and build up a socialist country wealthy, democratic, equitable and civilization.

12. Practical applicability:

– To complete the Party policy with religion during socialist construction.

– Using as a documentation for reader and anyone interest.

13. Further research directions: None

14. Thesis-related publications: None