TTLV: Chủ trương của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế

Thông tin luận văn “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2001 đến năm 2010” của HVCH Nguyễn Thị Nguyệt, chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Nguyệt

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/8/1982

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-ĐHQGHN ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2001 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Mã số: 602256

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Thịnh

Cơ quan công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã trình bày khái quát tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trước năm 2000; làm rõ chủ trương của Đảng và quá trình Việt Nam hội hập kinh tế quốc tế những năm từ 2001 đến 2010; đồng thời đưa ra được những thành tựu, hạn chế và rút ra được một số kinh nghiệm chủ yếu trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2001 – 2010.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam (2001-2010) sẽ là luận chứng quan trọng, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục chủ đề về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng bằng cách mở rộng đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Nguyet 2. Sex: Female

3. Date of birth: 03/8/1982 4. Place of birth: Phu Tho

5. Admission decision number 1528/QĐ-ĐHQGHN dated 14 October 2009 of Rector of The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Guideline of the Vietnamese Communist Party on International Economic Integration from 2001 to 2010

8. Major: History of Vietnamese Communist Party; Code: 602256

9. Supervisor: PhD. Le Van Thinh

Working place: Faculty of History, The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

This thesis has outlined the situation of the international economic integration of Vietnam before 2000. It clarifies the policy of the Vietnamese Party and the process of international economic integration by Vietnam from 2001 to 2010. At the same time, the thesis shows achievements, constraints and draws some main experience in the process of international economic integration of Vietnam in the period of 2001 – 2010.

11. Practical applicability:

Lessons learned for 10 actual years of international economic integration of Vietnam (2001-2010) will be an important foundation to contribute to promote the process of international economic integration of Vietnam today.

12. Further research directions:

To continue the theme on the Party’s policy of international economic integration policies by extending the research object and scope.