TTLV: Chương trình phát thanh trực tiếp trên đài Tiếng nói Nhân dân TpHCM

Thông tin luận văn “Chương trình phát thanh trực tiếp trên đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến năm 2010)” của HVCH Dương Thị Anh Đào, chuyên ngành Báo chí học.

1. Họ và tên học viên: Dương Thị Anh Đào

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 10/10/1974.

4. Nơi sinh: Tây Ninh.

5. Quyết định công nhận học viên số: 1376/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 29/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Chương trình phát thanh trực tiếp trên đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến năm 2010).

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Xuân Sơn, Khoa Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Chương 1 đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của chương trình phát thanh trực tiếp để làm nền tảng trong việc xây dựng và phát triển các chương trình phát thanh trực tiếp tại Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.

Chương 2 với những phân tích, dẫn chứng thực tế của một số chương trình phát thanh trực tiếp trên 3 kênh phát sóng AM 610KHz, FM 99,9MHz và FM 95,6MHz, người viết đã chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế của từng chương trình phát thanh trực tiếp của từng kênh, những ưu điểm và hạn chế chung của các chương trình phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.

Việc nâng cao chất lượng đồng đều giữa các chương trình phát thanh, tăng tính hiệu quả cho các chương trình phát thanh trực tiếp và mở rộng thêm tỉ lệ các chương trình phát thanh trực tiếp trên các kênh hiện có sẽ làm tiền đề cho việc phát triển các kênh phát thanh FM chuyên biệt sau này tại Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài mong góp một tiếng nói hữu ích trong sự phát triển sự nghiệp phát thanh nói chung và các chương trình phát thanh trực tiếp nói riêng tại Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Duong Thi Anh Dao

2. Sex: Female

3. Date of birth: Oct 10, 1974

4. Place of birth: Tay Ninh.

5. Admission decision number: 1376/QĐ-XHNV-KH&SĐH. Dated 29/10/2008; Head master of University of Social Sciences anhd Humanities, VNU Hanoi.

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Broadcast live on the Voice of the People of Hochiminh city (after Vietnam joined the WTO in 2010).

8. Major: Journalism Studies

9. Code: 60 32 01.

9. Supervisors: Associat Professor, Doctor Duong Xuan Son, Faculty of Journalism and Communications, University of Social Sciences anhd Humanities, VNU Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Chapter 1 poitned out the advantages and limitations of radio program directly to the foundation in the construction and development of radio programs directly to the Voice of the People of Hochiminh city.

Chapter 2 with the analysis, evidence of a realbroadcast live on 3 channels: AM 610KHz, FM 99.9MHz and FM 95.6MHz, the writer has pointed out the advantages and limitations of each program broadcast live each channel the advantages and limitations of the general broadcast live on the Voice of the People of Hochiminh city.

The uneven quality between the radio program, increase the effectiveness of radio programs for direct and expand the proportionmof radio programsdirectly on the existing channels will be a precondition for the development of FM radio channels later specialized in the Voice of the People of Hochiminh city.

11. Practical applicability, if any:

Topics expected to contribute a useful voice in the development of broadcasting in general and radio programs directly to particular at the Voice of the People of Hochiminh city.

12. Further research directions, if any: N/A

13. Thesis-related publications: N/A