TTLV: Công bố tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

Thông tin luận văn “Công bố tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng giai đoạn 1954-1975- Thực trạng và giải pháp” của HVCH Đinh Kim Ngân, chuyên ngành Lưu trữ học.

1. Họ và tên học viên: Đinh Kim Ngân

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 8/5/1982

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Công bố tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng giai đoạn 1954-1975- Thực trạng và giải pháp”

8. Chuyên ngành: Lưu trữ học; Mã số: 603224

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Nguyễn Văn Hàm, cán bộ nghỉ hưu, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn đã giới thiệu một cách có hệ thống về thành phần, số lượng, nội dung, đặc điểm tài liệu giai đoạn 1954-1975 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, nêu rõ thực trạng công tác công bố khối tài liệu này trong suốt thời gian qua, nhận xét về những ưu điểm cũng như hạn chế của công tác công bố. Từ đó, Luận văn đã đưa ra một số nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác công bố tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn đã đưa ra một số giải pháp hoàn toàn có thể thực hiện được nhằm đẩy mạnh công tác công bố tài liệu giai đoạn 1954-1975 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng: Tăng cường công tác sưu tầm, thu thập, tổ chức khoa học tài liệu; ban hành quy định về công tác công bố tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng; tăng cường tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác công bố tài liệu; hợp tác với các cơ quan hữu quan trong công tác công bố tài liệu…..Áp dụng các giải pháp này một cách đồng bộ, hiệu quả, chất lượng công tác công bố tài liệu cũng sẽ được nâng cao.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

1. “Hiệu triệu ngày 14/12/1953 của Trung ương Cục miền Nam Đảng Lao động Việt Nam gởi toàn bộ chiến sĩ Nam bộ nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng số 12/2008

2. Phong trào đấu tranh chính trị ở nông thôn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Tạp chí Văn thư Lưu trữ số 12/2010

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Đinh Kim Ngân

2. Sex: Female

3. Date of birth: May 8, 1982

4. Place of birth: Thai Nguyen

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated 02/11/2007

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “Making Public archives in the period 1954-1975 in Central Communist Party’s Archives Repository”

8. Major: Archivology

9. Code: 603224

10. Supervisors: Assoc.Prof Nguyen Van Ham

11. Summary of the findings of the thesis: Thesis makes systematical introdution on component, quantity, content and charateristic of archives in the period 1954-1975 Central Communist Party’s Archives Repository; specifying real situation of making public these archives in passed time and making comments on strengths and weaknesses of it. From those points, thesis gives some solutions for strengthenning mission of making public records of Central Communist Party’s Archives Repository in next time.

12. Practical applicability, if any: Thesis gives some practical solutions for strenthenning mision of making public records in the period 1954-1975 in Archives Respority of Central Communist Party: strenthenning collection of records, organising archives scientifically, issuing regulations on making pulic archives, cooperating with concerned parties for making public archives…Implementing comprehensively these solutions result of making public archives will be better.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications:

1. The appeal of Central Office of Southern Viet Nam- Viet Nam Labour Party on the occasion of Army Day, december 14 1953, Journal of Communist Party’s history 12/2008

2. Movement of polictical struggelement in rural areas of Southern VietNam in Resistance War Against America, Journal of State Record Management and Archives Department of Viet Nam 12/2010