TTLV: Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Hà Tây

Thông tin luận văn “Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Hà Tây từ năm 1991 đến năm 2008″ của HVCH Lê Ngọc Doan, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Lê Ngọc Doan

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/03/1984

4. Nơi sinh: Vân Hoà – Ba Vì – Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Hà Tây từ năm 1991 đến năm 2008.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đăng Tri.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn trình bày một cách tương đối hệ thống và toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Tây đối với công tác vận động nông dân ở Hà Tây từ năm 1991 đến năm 2008.

– Luận văn nêu lên những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn mắc phải trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Hà Tây.

– Bước đầu rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh đối với công tác vận động nông dân trong thời gian tới (khi tỉnh Hà Tây đã sát nhập và trở thành một bộ phận của thủ đô Hà Nội).

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả của luận văn có thể được tham khảo để cung cấp tư liệu cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời kì đổi mới.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển thành Luận án Tiến sĩ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student’s name: Le Ngoc Doan

2. Sex: Male

3. Date of birth: March 11th, 1984

4. Place of birth: Van Hoa – Ba Vi – Ha Noi

5. The decision of recognizing student number: 1355/2008/QD-XHNV-KH & SDH on October 24th , 2008 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes during the training process: No

7. Thesis title: The mobilization of farmers in Ha Tay Provincial Party Committee from 1991 to 2008.

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam; Code: 60 22 56.

9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Ngo Dang Tri.

10. Summarizing results of the thesis:

– The thesis presents in a relatively systematic and comprehensive leadership, direction of the Party Committee of Ha Tay province for mobilizing farmers in Ha Tay province from 1991 to 2008.
– The thesis highlights the achievements gained, these restrictions during leadership, movement direction of farmers in Ha Tay’s Party.
– Initially, It drawn out some experiences in leadership and direction of the provincial Party for mobilizing farmers in the future (when Ha Tay province is merged and becomes a part of the capital, Hanoi ).

11. Applicability in practice: The thesis results may be consulted in order to provide documentations for research and teaching local history of the Party during the renovation.

12. Next research directions: Become a Doctoral thesis.

13. All published works are related to the thesis: None